Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 516960-2017

23/12/2017    S247

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Nabava proizvoda radi podrške IT infrastrukturi i operativnim uslugama za Grupu EIB-a

2017/S 247-516960

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava proizvoda radi podrške IT infrastrukturi i operativnim uslugama za Grupu EIB-a

Referentni broj: OP-1456
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Opseg je ovog poziva na nadmetanje postavljanje kanala za kupnju određenih hardverskih i softverskih proizvoda (te njihovo instaliranje, održavanje, integraciju i srodne usluge) za podršku IT krajnjim korisnicima, infrastrukturi i mreži te jedinstvenim komunikacijskim uslugama i aktivnostima odgovarajuće organizacijske jedinice Odjela za informatičku tehnologiju Europske investicijske banke.

Potpisat će se višestruki okvirni sporazumi s do 3 pružatelja usluga.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30200000 Računarska oprema i potrepštine
30230000 Računalna oprema
30210000 Strojevi za obradu podataka (hardware)
32420000 Mrežna oprema
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
51610000 Usluge instaliranja računala i opreme za obradu podataka
72260000 Usluge povezane s programskom podrškom
50320000 Usluge popravaka i održavanja osobnih računala
72610000 Usluge računalne potpore
72261000 Usluge podrške programa
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori EIB-a u Luxembourgu.

II.2.4)Opis nabave:

EIB namjerava uspostaviti i održavati opskrbni kanal za nabavu i obnovu specifičnih hardverskih i softverskih proizvoda (te njihovo instaliranje, održavanje, integraciju i srodne usluge) koji se koriste u EIB-u (isporučeni od različitih dobavljača trećih strana) do 3 pružatelja usluga, putem višestrukog okvirnog sporazuma s ponavljanjem natjecanja.

Opskrbni kanal će se osigurati u obliku kataloga proizvoda koji se odnosi na sljedeće:

— IT hardver,

— softver,

— povezane usluge.

Za više detalja pogledajte dokumentaciju o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni sporazum potpisat će se u početnom trajanju od 4 godine, uz mogućnost 3 produženja koja se sastoje od 1 dodatne godine za svako od njih (ukupno 7 godina).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: Dostava predmetnih proizvoda od ključnog je značaja za EIB i može se najbolje podržati u dugoročnom partnerstvu s pružateljima usluga, gdje se dugoročno izgrađuje i održava povjerenje, kao i povrat ulaganja za pružatelje usluga, zbog na troškove vezane uz postavljanje i održavanje kanala za napajanje.
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/03/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/03/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Zapisnik otvaranja ponuda dostavit će se gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu na njihov zahtjev.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

Pravila o pristupu tržištu:

Sudjelovanje u pozivu na nadmetanje otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama koje se nalaze unutar opsega ugovora EU-a (to obuhvaća sve gospodarske subjekte registrirane u EU-u i sve građane EU-a).

Procedure nabave EIB-a nisu obuhvaćene Multilateralnim sporazumom o javnom nabavi Svjetske trgovinske organizacije (World Trade Organization — WTO).

Ponuditelji s poslovnim nastanom u trećim zemljama (zemlje izvan EU-a) nemaju pravo sudjelovati u ovom natječaju osim ako postoje bilateralni ili posebni međunarodni ugovori na području javne nabave između treće županije i Europske unije. U slučaju da takav sporazum ne postoji ili se sporazum ne odnosi na vrstu ugovora koji se natječu, ponuditelji trećih zemalja nemaju pravo sudjelovati. Za daljnje informacije molimo vidjeti i http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/.

Mjerodavni međunarodni ugovori na području javne nabave su:

— sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini,

— sporazumi EGP-a za gospodarske subjekte osnovane na Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu.

Gore navedena pravila pristupa tržištu primjenjuju se na pojedinačne ponuditelje, kao i za partnere u konzorciju ponuditelja. Treba napomenuti da se pravila pristupa tržištu ne odnose na podizvoditelje, tj. konzorcij prihvatljivih ponuđača može izabrati podizvoditelja iz zemlje koja ne ispunjava uvjete.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/12/2017