Blago - 516960-2017

23/12/2017    S247

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Zagotavljanje izdelkov za podporo infrastrukture IT in operativnih storitev v skupini EIB

2017/S 247-516960

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: cs-procurement@eib.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eib.org
Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje izdelkov za podporo infrastrukture IT in operativnih storitev v skupini EIB

Referenčna številka dokumenta: OP-1456
II.1.2)Glavna koda CPV
30200000 Računalniška oprema in pribor
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Ta javni razpis zajema vzpostavitev kanala za pridobivanje posebne strojne in programske opreme (ter njeno namestitev, vzdrževanje, integracijo in povezane storitve) za podporo končnih uporabnikov IT, infrastrukture in omrežja ter enotnih komunikacijskih storitev in dejavnosti zadevnih organizacijskih enot Oddelka za informacijsko tehnologijo Evropske investicijske banke.

Podpisani bodo večkratni okvirni sporazumi z največ 3 ponudniki.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30200000 Računalniška oprema in pribor
30230000 Oprema za računalnike
30210000 Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema)
32420000 Oprema za omrežje
48000000 Programski paketi in informacijski sistemi
51610000 Storitve inštalacije računalnikov in opreme za obdelavo podatkov
72260000 Storitve, povezane s programsko opremo
50320000 Storitve popravila in vzdrževanja osebnih računalnikov
72610000 Storitve računalniške podpore
72261000 Podporne storitve za programsko opremo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori EIB v Luxembourgu.

II.2.4)Opis javnega naročila:

EIB namerava vzpostaviti in vzdrževati dobavni kanal za javno naročilo in obnovo posebne strojne in programske opreme (ter njeno namestitev, vzdrževanje, integracijo in povezane storitve), ki se uporablja v EIB (ki jo dobavljajo različne tretje osebe kot prodajalci), z največ 3 ponudniki s pomočjo večkratnega okvirnega sporazuma s ponovnim odpiranjem konkurence.

Dobavni kanal bo zagotovljen v obliki kataloga izdelkov v zvezi z naslednjim:

- strojna oprema IT,

- programska oprema,

- povezane storitve.

Za dodatne podrobnosti glejte razpisno dokumentacijo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirni sporazum bo podpisan za začetno obdobje 4 let, z možnostjo 3 podaljšanj, vsakič za 1 dodatno leto (skupaj največ 7 let).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta: Dobava zadevnih izdelkov je ključnega pomena za EIB in jo je mogoče najbolje podpirati v dolgoročnem partnerstvu s ponudniki, kjer se zaupanje gradi in vzdržuje na dolgi rok in je zagotovljena donosnost naložbe za ponudnike, zaradi stroškov, povezanih z vzpostavitvijo in vzdrževanjem dobavnega kanala.
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/03/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/03/2018
Lokalni čas: 11:00
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Gospodarskim subjektom, ki so oddali ponudbo, bo na zahtevo posredovana pisna evidenca odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.3)Dodatne informacije:

Pravila o dostopu do trga:

Sodelovanje v javnem razpisu je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe, ki spadajo v pristojnost pogodb EU (to vključuje vse gospodarske subjekte, registrirane v EU, in vse državljane EU).

Postopki javnega naročanja EIB niso zajeti v večstranski Sporazum STO o vladnih naročilih (GPA).

Ponudniki s sedežem v tretjih državah (državah nečlanicah EU) nimajo pravice sodelovati v tem javnem razpisu, razen če obstajajo dvostranski ali posebni mednarodni sporazumi na področju javnih naročil med tretjo državo in Evropsko unijo. Če takega sporazuma ni oziroma se sporazum ne uporablja za to vrsto naročil v okviru razpisa, ponudniki tretjih držav niso upravičeni do sodelovanja. Za več podrobnosti glejte tudi http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Ustrezni mednarodni sporazumi na področju javnih naročil so:

— stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi za gospodarske subjekte s sedežem v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Albaniji, Črni gori, Srbiji ter Bosni in Hercegovini,

— Sporazum EGP za gospodarske subjekte s sedežem na Islandiji, na Norveškem in v Lihtenštajnu.

Zgornja pravila dostopa do trga veljajo za posamezne ponudnike in za partnerje v konzorciju ponudnikov. Treba je opozoriti, da pravila o dostopu do trga ne veljajo za podizvajalce, tj. konzorcij upravičenih ponudnikov lahko izbere podizvajalca iz države, ki ni upravičena.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/12/2017