Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Varor - 516960-2017

23/12/2017    S247

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Tillhandahållande av produkter till stöd för IT-infrastruktur och driftstjänster vid EIB-gruppen

2017/S 247-516960

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: cs-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av produkter till stöd för IT-infrastruktur och driftstjänster vid EIB-gruppen

Referensnummer: OP-1456
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30200000 Datorer och datamateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med den här anbudsinfordran är att upprätta en upphandlingskanal för specifika maskinvaru- och programvaruprodukter (och deras installation, underhåll, integrering samt relaterade tjänster) för stöd till IT-slutanvändaren, infrastruktur och nätverk, enade kommunikationstjänster och verksamheter hos respektive organisatorisk enhet vid avdelningen för informationsteknik hos Europeiska investeringsbanken.

Multipla ramavtal kommer att slutas med upp till 3 leverantörer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30200000 Datorer och datamateriel
30230000 Datorrelaterad utrustning
30210000 Databehandlingsmaskiner (maskinvara)
32420000 Nätutrustning
48000000 Programvara och informationssystem
51610000 Installation av datorer och databehandlingsutrustning
72260000 Programrelaterade tjänster
50320000 Reparation och underhåll av persondatorer
72610000 Datastöd
72261000 Stödtjänster för programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EIB:s lokaler i Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

EIB syftar till att upprätta och driva en leveranskanal för upphandling och förnyelse av specifika maskinvaru- och programvaruprodukter (och deras installation, underhåll, integrering och relaterade tjänster) som används vid EIB (tillhandahållna av olika tredjepartsleverantörer) med upp till 3 leverantörer genom ett multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran.

Leveranskanalen kommer att tillhandahållas i form av en produktkatalog avseende följande:

– Maskinvara,

– Programvara,

– Tillhörande tjänster.

För ytterligare information hänvisas till upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 84
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att tecknas för en inledande löptid om 4 år, med möjlighet till 3 förlängningar med ytterligare 1 år vardera (maximalt 7 år totalt).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Leveransen av produkterna i fråga är av största vikt för EIB och kan bäst stöttas genom ett partnerskap på lång sikt med leverantörerna, där förtroende byggs upp och fortskrider på lång sikt, dessutom försäkras återkommande investering för leverantörerna, till följd av kostnader relaterade till att upprätthålla leveranskanalen.
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/03/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/03/2018
Lokal tid: 11:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

På begäran kommer protokollet från anbudsöppningen att lämnas till ekonomiska aktörer som lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Regler för tillträde till marknaden:

Deltagande i anbudsförfaranden är öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer som ges behörighet genom fördragen (detta omfattar samtliga ekonomiska aktörer som är registrerade i EU och alla EU-medborgare).

EIB:s upphandlingsförfaranden omfattas inte av WTO:s multilaterala avtal om offentlig upphandling.

Anbudsgivare som är etablerade i tredjeländer (länder utanför EU) har inte rätt att delta i denna anbudsinfordran om det inte finns bilaterala eller särskilda internationella avtal inom området offentlig upphandling mellan ett tredjeland och Europeiska unionen. Om det inte finns något sådant avtal, eller om avtalet inte gäller för de typer av kontrakt som anbudsförfarandet gäller, är anbudsgivare i tredjeländer inte berättigade att delta. För mer information se även http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/.

De relevanta internationella avtalen inom området offentlig upphandling är:

– Stabiliserings- och associeringsavtalet för ekonomiska aktörer etablerade i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Montenegro, Serbien och Bosnien och Hercegovina,

– EES-avtalet för ekonomiska aktörer som är etablerade på Island, i Norge och Liechtenstein.

Ovanstående regler för tillträde till marknaden gäller såväl enskilda anbudsgivare som partners i ett konsortium av anbudsgivare. Det bör noteras att reglerna för tillträde till marknaden inte gäller för underleverantörer, dvs. ett konsortium av behöriga anbudsgivare skulle kunna välja en underleverantörer från ett obehörigt land.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/12/2017