Usługi - 516961-2017

23/12/2017    S247

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Usługi w zakresie zapewnienia zewnętrznego personelu i usług na potrzeby wsparcia infrastruktury IT i działań operacyjnych Grupy EIB

2017/S 247-516961

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.org
Adres profilu nabywcy: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1455.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3152
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie zapewnienia zewnętrznego personelu i usług na potrzeby wsparcia infrastruktury IT i działań operacyjnych Grupy EIB

Numer referencyjny: OP-1455
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakresem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie personelu zewnętrznego oraz konkretnych usług w ramach wsparcia działalności konkretnych jednostek organizacyjnych Działu technologii informatycznej (IT) Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 3 odrębne części. Każdej z nich odpowiada inna domena technologiczna lub inny zakres:

— część 1: Zapewnienie personelu i usług w celu wparcia dla użytkownika końcowego IT oraz usług zarządzania tożsamością i dostępem na terenach Grupy EIB w Luksemburgu i w jej biurach na całym świecie,

— część 2: Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia działań infrastruktury IT na terenach Grupy EIB w Luksemburgu,

— część 3: Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia sieci IT i działania komunikacji zintegrowanej na terenach Grupy EIB w Luksemburgu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 123 864 620.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zapewnienie personelu i usług w celu wparcia dla użytkownika końcowego IT oraz usług zarządzania tożsamością i dostępem na terenach Grupy EIB w Luksemburgu i w jej biurach na całym świecie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253000 Usługi pomocy komputerowej i podobne
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72261000 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72253100 Usługi pomocy komputerowej
72212516 Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych
72212650 Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
72510000 Usługi zarządzania wspierane komputerowo
72540000 Usługi modernizowania komputerów
72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72610000 Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównie siedziba EIB w Luksemburgu oraz jego biura na całym świecie, a także poza siedzibą w przypadku usług na żądanie lub nearshoring.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 umowa ramowa zostanie podpisana z jednym usługodawcą.

Część 1 obejmuje usługi w następujących dziedzinach:

— Punkt wsparcia serwisowego w ramach Wparcie 1 i 2 linii,

— Wsparcie użytkownika końcowego,

— Zarządzanie usługami dla użytkowników końcowych,

— Dodatkowe zarządzanie usługami dla użytkowników końcowych,

— Zewnętrzne pomocnicze usługi biurowe,

— Usługi inżynieryjne dla użytkownika końcowego,

— Usługi inżynieryjne w ramach aplikacji Microsoft Server,

— Usługi zarządzania tożsamością i dostępem.

Usługi będą świadczone przez agentów działających w siedzibie, o ile nie zostanie postanowione inaczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 62 181 090.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Niniejsza umowa ramowa zostanie podpisana na początkowy okres wynoszący 4 lata, z możliwością 3 przedłużeń składających się z 1 dodatkowego roku każde (łącznie maksymalnie 7 lat).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia działań infrastruktury IT

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
72110000 Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego
72120000 Usługi doradcze w zakresie poawaryjnego odzyskiwania sprzętu koputerowego
72222300 Usługi w zakresie technologii informacji
72228000 Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72246000 Usługi doradcze w zakresie systemów
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72254100 Usługi w zakresie testowania systemu
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
72317000 Usługi przechowywania danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównie siedziba EIB w Luksemburgu oraz jego biura na całym świecie, a także poza siedzibą w przypadku usług na żądanie lub nearshoring.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 umowa ramowa zostanie podpisana z jednym usługodawcą.

Część 2 obejmuje zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia usług infrastruktury IT na terenach Grupy EIB w Luksemburgu.

Działanie infrastruktury IT obejmuje działania w następujących dziedzinach:

— Inżynieria systemów operacyjnych dla serwerów i usługi administracyjne,

— Linux (w tym Red Hat), Unix, Windows,

— Wirtualizacja i usługi administracyjne.

VMware, Hyper-V.

— Systemy kopii zapasowych i przechowywania oraz usługi administracyjne,

— Inżynieria infrastruktury aplikacji i usługi administracyjne.

LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS.

— Monitorowanie, planowanie, automatyzacja i orkiestracja oraz usługi administracyjne,

— Usługi w ramach operacji w zakresie infrastruktury,

— Wsparcie centrum danych oraz usługi zarządzania infrastrukturą aktywów,

— Projekt i architektura dla usług technologii infrastruktury.

Usługi będą świadczone przez inżynierów działających w siedzibie, o ile nie zostanie postanowione inaczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 448 650.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Niniejsza umowa ramowa zostanie podpisana na początkowy okres wynoszący 4 lata, z możliwością 3 przedłużeń składających się z 1 dodatkowego roku każde (łącznie maksymalnie 7 lat).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zapewnienie personelu i usług w celu wsparcia sieci IT i działania komunikacji zintegrowanej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72228000 Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72254100 Usługi w zakresie testowania systemu
72315000 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
72315100 Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych
72315200 Usługi zarządzania siecią danych
72511000 Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównie siedziba EIB w Luksemburgu oraz jego biura na całym świecie, a także poza siedzibą w przypadku usług na żądanie lub nearshoring.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 umowa ramowa zostanie podpisana z jednym usługodawcą.

Część 3 obejmuje usługi wsparcia działań sieci IT w następujących dziedzinach:

— Usługi w zakresie infrastruktury informatycznej,

— Usługi w ramach projektowania i architektury sieci i komunikacji zintegrowanej,

— Usługi w ramach technologii komunikacji zintegrowanej.

Usługi będą świadczone przez inżynierów działających w siedzibie, o ile nie zostanie postanowione inaczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 234 880.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Niniejsza umowa ramowa zostanie podpisana na początkowy okres wynoszący 4 lata, z możliwością 3 przedłużeń składających się z 1 dodatkowego roku każde (łącznie maksymalnie 7 lat).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata: Powyższe usługi mają kluczowe znaczenie dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a ich najlepszą realizację może zapewnić długotrwała współpraca z usługodawcą, w ramach której budowane jest zaufanie i w ramach której usługodawcy mogą liczyć na zwrot z inwestycji ze względu na koszty związane z (i) przejściem (na początku i na końcu umowy ramowej), (ii) mobilizacją (rekrutacja i szkolenie)
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają na wniosek pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zasady dostępu do rynku:

Uczestnictwo w procedurze składania ofert jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych objętych zakresem traktatów UE (do osób tych należą wszystkie podmioty gospodarcze zarejestrowane w UE oraz obywatele UE).

Procedury przetargowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie są objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych Światowej Organizacji Handlu (GPA).

Oferenci mający swoją siedzibę w państwach trzecich (spoza UE) nie mają prawa uczestnictwa w niniejszej procedurze przetargowej, chyba że istnieją dwustronne lub specjalne międzynarodowe porozumienia w dziedzinie zamówień publicznych między danym państwem trzecim a Unią Europejską. Jeżeli nie ma takiego porozumienia lub porozumienie nie dotyczy rodzaju zamówienia objętego niniejszą ofertą, oferenci z państwa trzecich nie mogą wziąć w nim udziału. Aby zapoznać się ze szczegółami, należy wejść na stronę http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Stosowne międzynarodowe porozumienia w dziedzinie zamówień publicznych to:

— Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu dla podmiotów gospodarczych z siedzibą w Macedonii, Albanii, Czarnogórze, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie,

— Umowy EOG dla podmiotów gospodarczych z siedzibą w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.

Powyższe zasady dostępu do rynku mają zastosowanie do pojedynczych oferentów oraz partnerów w ramach konsorcjum oferentów. Należy pamiętać, że zasady dostępu do rynku nie mają zastosowania do podwykonawców, to jest konsorcjum kwalifikujących się oferentów, którzy mogą wybrać podwykonawcę z niekwalifikującego się kraju.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2017