Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Bygge og anlæg - 516975-2022

23/09/2022    S184

Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2022/S 184-516975

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Ørsted
E-mail: fw6j@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/184529783.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/184529783.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af hovedentrepriser-tekniske installationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker ved nærværende udbud at indhente tilbud på hovedentrepriser vedr. renovering og etablering af bygningskonstruktioner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 384 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262520 Murerarbejde
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaverne på denne aftale vil have hovedvægten indenfor fagene el, ventilation og VVS og vil hovedsageligt blive udført på bygningens tekniske installationer, men kan i mindre omfang indeholde de øvrige fag angivet i bilag 2. 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 384 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2x1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den maksimale omsætning er sat til 768.000.000. Se udbudsbetingelserne for uddybning.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erhvervsansvarsforsikring, omsætning i de seneste 2 år, likviditetsgrad i de seneste 2 år, soliditetsgrad i de seneste 2 år og ingen anmærkninger for videre drift for regnskabet i de seneste 2 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10.000.000 kr. Tilbudsgiver skal i hver af de seneste 2 disponible regnskabsår have en omsætning på minimum 20.000.000 kr. Tilbudsgiver skal i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår have en soliditetsgrad på minimim 20%. Tilbudsgiver skal i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår have en likviditetsgrad på minimum 100%. Tilbudsgivers regnskab må for hver af de 2 seneste disponible regnskabsår ikke indeholde anmærkninger til videre drift.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for opgaver af hovedentrepriser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal fremvise 3 referencer, som ikke er mere end 3 år gamle fra tidspunktet fra tilbudsfristen, på opgaver for hovedentrepriser, hvor tilbudsgiver har været hovedentreprenør. Der skal angives en reference, som minimum har haft en omsætning på 200.000 kr. ekskl. moms. En reference som minimum har haft en omsætning på 1.000.000 kr. ekskl. moms og en reference som minimum har haft en omsætning på minimum 5.000.000 kr. ekskl. moms.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul vedr. løn på overenskomstmæssige vilkår. Kontrakten indeholder en klausul vedr. overholdelse af CSR-vilkår. Kontrakten indeholder en MBA vedrørende krav om miljø i byggeri.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/11/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens §§ 134A, 135, 136 og 137 stk.1 nr. 1,2,4 og 6 (se herom i udbudsbetingelserne).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2022