Služby - 516984-2017

23/12/2017    S247

Belgicko-Brusel: Dom európskej histórie – údržba stálej expozície a súvisiace služby

2017/S 247-516984

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 60 rue Wiertz
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: hehtenders@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2765
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dom európskej histórie – údržba stálej expozície a súvisiace služby

II.1.2)Hlavný kód CPV
92521100 Muzeálne výstavy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Údržba v zásade všetkých prvkov výstavy vrátane každodennej prevádzky stálej expozície a súvisiace činnosti. Účelom služieb údržby je zabezpečiť fungovanie stálej expozície a expozície „Rodinná cesta“ prostredníctvom údržby všetkých výstavných zariadení na vysokej úrovni, čím sa minimalizuje prípadný prestoj.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50300000 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia
50850000 Opravy a údržba nábytku
45212313 Stavebné práce na múzeách
39154000 Zariadenia pre výstavy
45262670 Obrábanie kovov
31500000 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
39100000 Nábytok
44523200 Kovania
32322000 Mutimediálne zariadenia
72212520 Služby na vývoj softvéru pre multimédiá
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
32320000 Televízne a audiovizuálne zariadenia
32340000 Mikrofóny a reproduktory
79822500 Grafické návrhy
92520000 Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Dom európskej histórie – Brusel, Belgicko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Obstarávanie bude zahŕňať nasledovné služby:

1. denná technická prevádzka;

2. preventívna údržba;

3. ad hoc služby;

a) opravná údržba;

b) aktualizácia prvkov stálej expozície a súvisiace služby;

c) všeobecná pomoc mimo otváracích hodín.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva bude na základe tichej dohody každý rok predĺžená, ale jej trvanie nesmie presiahnuť 7 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v predchádzajúcom odseku, pokiaľ jedna zo strán nevznesie námietku prostredníctvom doporučeného listu zaslaného aspoň 3 mesiace pred ukončením pôvodného trvania alebo pred dátumom ročného predĺženia.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/02/2018
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/02/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament, Brusel.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Povinná prehliadka miesta sa bude konať v Bruseli 12.1.2018 o 11:00 hod. stredoeurópskeho času (pozri súťažné podklady).

Európsky parlament si vyhradzuje právo využiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v zmysle článku 134 ods. 1 písm. f) podrobných pravidiel vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Európsky parlament – Directorate General for Communication
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/12/2017