Tjenesteydelser - 517304-2019

31/10/2019    S211    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Horsens: Vask og rensning

2019/S 211-517304

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
CVR-nummer: 29189889
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horsens.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
CVR-nummer: 29189587
Postadresse: Niels Espes Vej 8
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8722
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hedensted.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odder Kommune
CVR-nummer: 32264328
Postadresse: Rådhusgade 3
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odder.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/584
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/584
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af måtteservice til Horsens, Hedensted og Odder kommuner

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af måtteservice, herunder vask, leje, levering og afhentning af måtter, til enheder og institutioner i Horsens, Hedensted og Odder Kommuner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39532000 Måtter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af måtteservice, herunder vask, leje, afhentning og levering til samtlige institutioner og enheder i Horsens, Hedensted og Odder kommuner. Udbuddet gennemføres for de 3 kommuner i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt "FIKM"). FIKM er tovholder for udbudsprocessen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5.

Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal Tilbudsgiver dokumentere, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § § 135 og 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgiver skal derfor fremsende en gyldig serviceattest eller anden tilstrækkelig dokumentation, der ikke er ældre end 6 måneder. Dokumentationen kan vedhæftes tilbuddet. Hvor dokumentationen ikke er vedhæftet tilbuddet skal den Tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele rammeaftalen, efter anmodning fra Ordregiver, fremsende ovenstående dokumentationen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer

Inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås aftaler om levering af måtteservice, herunder vask, leje, afhentning og levering af måtter. Referencerne

skal angå aftaler om levering af måtteservice med offentlige virksomheder.

Som dokumentation for Tilbudsgivers referencer skal tilbudsgiver fremsende en referenceliste. Referencelisten

skal indeholde en beskrivelse af de betydeligste referencer inklusive datoer (opstartsdato og, hvis aftalen

ved fristen for afgivelse af tilbud er udløbet, slutdato) og kundens navn (samt kontaktperson hos kunden).

Herudover skal Tilbudsgiver angive størrelsesordenen (i form af beløb i DKK) for hver reference. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Dokumentationen kan vedhæftes tilbuddet. Hvor dokumentationen ikke er vedhæftet tilbuddet skal den

tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele rammeaftalen, efter anmodning fra ordregiver, fremsende

ovenstående dokumentationen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal leve op til § 19 arbejdsklausul i bilag 3 - rammeaftaleudkast.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/11/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/11/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til åbningen af tilbuddet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2019