Építési beruházás - 517435-2022

23/09/2022    S184

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 184-517435

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Iváncsa szennyvíz tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001152382021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Iváncsa szennyvíz tervezés és kivitelezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Iváncsa 064/4 hrsz.; Iváncsa 064/5 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen beruházási projekt keretében zöldmezős beruházásként új szennyvíztisztító telep épül, mely Iváncsa településen létesülő ipari területen keletkező összes ipari és kommunális szennyvizének tisztítását végzi, a szennyvíz közös csatornán kerül az új tisztító telepre.

A szennyvíztisztító telepen kialakításra kerülő tisztító sor technológiája: A gépi finomszűrés és homokfogás után a szennyvíz kiegyenlítése, majd membrán biológiai műtárgyakból (MBR) álló technológia, vegyszeres foszforeltávolítással. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítést követően víztelenítésre kerül.

A tisztított szennyvíz befogadója a Csiba-völgyi árok, a bevezetés új gravitációs vezetéken történik.

A projekt eredményeként egy 4 000 m3/d (9 650 LE) tisztítási kapacitású eleveniszapos szennyvíztisztító telep épül. A szennyvíztisztító telep főbb elemei:

Szennyvíztisztítás:

1 klt. előmechanika rendszer (szűrés-homokfogás-rácsszemét préselés)

1 klt. kiegyenlítő műtárgyak (iker) és szennyvíz feladó rendszer

1 klt. membrános biológiai szennyvíztisztító műtárgy (3 párhuzamos sor)

1 klt. iszapsűrítők (2 db sűrítő)

1 klt. iszapvíztelenítő rendszer

1 ktl. udvartéri vezetékek és kisműtárgyak (osztók, mérőaknák, csurgalékvíz átemelő)

1 klt. kapcsolódó elektromos- és gépészeti egységek

1 klt. közlekedő, burkolt felületek, kerítés és egyéb kiszolgáló létesítményrészek (kezelő épület, technológiai gépházak stb.)

Egyéb:

1 klt. gravitációs tisztított szennyvíz elvezetés és parti bevezetés a befogadóba

1 klt. bekötő út

1 klt. közmű ellátás (víz, gáz, áram)

1 klt. talajvízmegfigyelő rendszer létesítése

Az új szennyvíztisztító telep és az ipari park között 1313 fm D400 KPE SDR17 PN10 nyomóvezeték építése szükséges, egy átemelő létesítésével.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós és/vagy hazai forrás

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 081-217109

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Iváncsa szennyvíz tervezés és kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 361 500 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírásnak a napja: 2022.09.07.

VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:

4. A Szerződéses megállapodás módosuló rendelkezései

4.1. Felek a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 3.1. pontjában rögzített Szerződéses Árat a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján módosítják, akképpen, hogy a módosítással érin-tett szövegrészek félkövér, dőlt szedéssel kerülnek kiemelésre.

„A Szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 9 982 054 355,-,- Ft, azaz kilencmilliárd-kilencszáznyolcvankettőmillió-ötvennégyezerháromszázötvenötforint + általános forgalmi adó, amely megegyezik a Vállal-kozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás-ban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó 7 361 500 000,- Ft) valamint az 1. sz. szer-ződésmódosítás alapján (nettó 1 102 554 355,- Ft) módosult és a 2. sz. Mérnökhatározatban meghatározott pótmunka ellenértékének (nettó 1 518 000 000,- Ft) összegével. Felek rögzí-tik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Meg-állapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).”

4.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen 2. sz. szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 3.5. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján 998 205 435,- Ft, azaz kilencszázkilencvennyolcmillió - kettőszázötezer - négyszázharmincöt forint összegű előleget kíván igénybe venni.”

4.3. A Szerződéses megállapodás 6.1. pont második bekezdése (összhangban az 1. sz. szerző-désmódosításban foglaltakkal) az alábbiak szerint kerül módosításra, a módosításokat félkö-vér, dőlt, aláhúzott betűtípus jelöli:

„A 3.1 pont szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét érinti. Vállalkozó köteles a teljesítési biztosíték összegét a mó-dosított ellenérték összegéhez igazítani a szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki át-adás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vál-lalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződéssze-gésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/09/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Iváncsa 064/4 hrsz.; Iváncsa 064/5 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen beruházási projekt keretében zöldmezős beruházásként új szennyvíztisztító telep épül, mely Iváncsa településen létesülő ipari területen keletkező összes ipari és kommunális szennyvizének tisztítását végzi, a szennyvíz közös csatornán kerül az új tisztító telepre.

A szennyvíztisztító telepen kialakításra kerülő tisztító sor technológiája: A gépi finomszűrés és homokfogás után a szennyvíz kiegyenlítése, majd membrán biológiai műtárgyakból (MBR) álló technológia, vegyszeres foszforeltávolítással. A tisztítás során képződő fölösiszap sűrítést követően víztelenítésre kerül.

A tisztított szennyvíz befogadója a Csiba-völgyi árok, a bevezetés új gravitációs vezetéken történik.

A projekt eredményeként egy 4 000 m3/d (9 650 LE) tisztítási kapacitású eleveniszapos szennyvíztisztító telep épül. A szennyvíztisztító telep főbb elemei:

Szennyvíztisztítás:

1 klt. előmechanika rendszer (szűrés-homokfogás-rácsszemét préselés)

1 klt. kiegyenlítő műtárgyak (iker) és szennyvíz feladó rendszer

1 klt. membrános biológiai szennyvíztisztító műtárgy (3 párhuzamos sor)

1 klt. iszapsűrítők (2 db sűrítő)

1 klt. iszapvíztelenítő rendszer

1 ktl. udvartéri vezetékek és kisműtárgyak (osztók, mérőaknák, csurgalékvíz átemelő)

1 klt. kapcsolódó elektromos- és gépészeti egységek

1 klt. közlekedő, burkolt felületek, kerítés és egyéb kiszolgáló létesítményrészek (kezelő épület, technológiai gépházak stb.)

Egyéb:

1 klt. gravitációs tisztított szennyvíz elvezetés és parti bevezetés a befogadóba

1 klt. bekötő út

1 klt. közmű ellátás (víz, gáz, áram)

1 klt. talajvízmegfigyelő rendszer létesítése

Az új szennyvíztisztító telep és az ipari park között 1313 fm D400 KPE SDR17 PN10 nyomóvezeték építése szükséges, egy átemelő létesítésével.

1. számú szerződésmódosítás eredményeként:

Az R-4.2 számú helyszínrajzon szereplő 0+584 szelvényben található szerelvényaknából indulva SZ-NY-TSZ jelű D400 KPE nyomóvezeték fektetése 3297,0 fm hosszban, melyhez mintegy 400 fm irányított fúrással megvalósított szakasz járul.

A vezetéken 4 db légtelenítési és 2 db ürítési lehetőséget tartalmazó csomópont kerül kialakításra. Beépítésre kerül 3+63,0 fm D 508mm acél és 222,0 fm D 560 KPE védőcső.

A nyomvonal a Cikolai vízfolyás nyomvonalát követve a 2+953 szelvényben keresztezi a 6-os főutat, majd a 3+200 és a 3+300 szelvény között az Adonyi-Duna ágat első, majd a 3+400 és a 3+500 szelvény között második alkalommal. Innen az adonyi Nagy-szigetet keresztezve éri el a Duna folyam partját, ahonnan irányított fúrással éri el a kijelölt hajózási útvonal közepén található, befogadási pontként megjelölt, sodorvonalat

A jelen 2. számú szerződésmódosítás eredményeként:

Az ipari szennyvizek kibocsátása korábban várható, mint ahogy azokat az 1. pontban ismertetett Vállalkozási Szerződés szerinti határidőben megépülő szennyvíztisztító telep fogadni tudná.

Fentiek miatt vált szükségessé egy ideiglenes, de tisztítási kapacitásában megegyező, szennyvíztisztító telep megvalósítása, mely a kibocsátás kezdete és a végleges szennyvíztisztító telep üzemkész állapota közti időtartamban a szennyvizeket fogadni és tisztítani képes.

Az I. ütemben kiépítendő ideiglenes szennyvíztisztító telep tervezett szennyvíztisztítási technológiája egyvonalas ciklikus eleveniszapos tisztítás technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező iszap sűrítésével, víztelenítésével. Az ideiglenes szennyvíztisztító telep elsődleges feladata a beérkező ipari szennyvíz megfelelő mértékű tisztítása, azonban a meglévő telep felől alkalmanként, a tápanyagarányok javítása céljából a kommunális szennyvíz fogadása megoldott lesz.

Főbb funkciók, létesítmények:

Nyers szennyvíz fogadás és előkezelés (gépi dobrács megkerülő kézi ráccsal) kültéren elhelyezve

Keverővel ellátott szűrt szennyvíz puffer (800 m3)

Csurgalékvíz átemelés

ContiSeq biológiai műtárgy (2315 m3)

Dekantáló szivattyúval ill. levegőztetéssel ellátott iszapsűrítő műtárgy (200 m3)

Gépészeti és villamos, irányítástechnikai vezérlő konténer

Konténerizált iszapvíztelenítő gép

Tisztított szennyvízelvezetés a befogadóba

Vegyszeradagoló rendszer a foszfor kicsapáshoz (1,5 m3)

Az összes szükséges udvartéri vezeték az új technológiai elemek kiszolgálására.

Térvilágítás a technológiai elemek kiszolgálására.

Útfelületek a létesítmények kiszolgálására.

Új elektromos betáplálás

„Az ideiglenes szennyvíztisztító telep tervezett szennyvíztisztítási technológiája egyvonalas ciklikus eleveniszapos tisztítás technológia nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai- illetve kiegészítő vegyszeres foszfor-eltávolítással, valamint a keletkező iszap sűrítésével, víztelenítésével. Az ideiglenes szennyvíztisztító telep elsődleges feladata a beérkező ipari szennyvíz megfelelő mértékű tisztítása, azonban a meglévő telep felől alkalmanként, a tápanyagarányok javítása céljából a kommunális szennyvíz fogadása szükséges lesz.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9 982 054 355.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2. Kbt. 141. §-ának való megfelelés

2.1. Felek a pótmunkaigények alapján a műszaki tartalom változtatások, illetve az ennek eredmé-nyeként szükséges vállalkozói díj módosítás indokaként szolgáló körülmények gondos átta-nulmányozása után, ezen módosítások jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontját je-lölik meg, amely szerint:

„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt felté-telek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módo-sulhat az alábbiak közül bármely esetben:

[…]

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szüksé-ges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel be-szerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhető-ség vagy együttműködés miatt; és

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár-na. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azon-ban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;”

2.2. A jelen 2. számú szerződésmódosítás mellékletét képező Változtatási javaslatban rögzített műszaki tartalom a Felek által aláírt alapszerződésben rögzített műszaki tartalom kiegészíté-sét jelentik, továbbiakban egy ideiglenes szennyvíztisztító telep létesítésével, amely össz-hangban van a Kormány a 2022.06.22-én megjelent 1307/2022. (VI. 22.) Korm. határozatá-ban foglaltakkal, amely ezen ideiglenes szennyvíztisztító telep létesítéséhez szükséges forrást rendelkezésre bocsátotta. Ezen ideiglenes szennyvíztisztító telep műszaki tartalma a Felek ál-tal 2022.04.12. napján aláírt alapszerződésben rögzített műszaki tartalomban így nem szere-pelhettek.

2.3. A jelen szerződésmódosítás mellékletét képező Változtatási javaslatban rögzített, ideiglenes szennyvíztisztító telep megvalósítására vonatkozó műszaki tartalom nem valósítható meg a Vállalkozó személyének változtatása esetén, figyelemmel arra, hogy

- a végleges szennyvíztisztító telepnek és az ideiglenes szennyvíztisztító telepnek kommu-nikálniuk kell egymással, mert az ideiglenes és a végleges technológia tekintetében a szennyvízfeladás és tisztított víz elvezetés közösített rendszereken történik, ennek okán a két létesítmény között egymással átfedett így részben azonos működésű, azonos elemek-ből is álló, folyamatirányítási rendszer kiépítése szükséges.

- a végleges szennyvíztisztító telep és az ideiglenes szennyvíztisztító telep is aerob eleven-iszapos technológiát igényel, anoxikus és aerob szelektor zóna kiépítésekkel, mely azonos alaptechnológiai és irányítástechnikai megoldást akként szükséges megvalósítani, hogy a két létesítményelem egymással kommunikál és egy rendszert alkot.

Az alapszerződésben rögzített technológiai megoldás és annak folyamatirányítási rendszere, mint alapmegoldás nem változtatható meg, a provizóriumok kiépítése esetében a rendszerek tisztítási technológiáinak integrációja, a felmerülő műszaki kérdések összetettségére és a Fe-lek által aláírt alapszerződés Megrendelői követelményként meghatározott egyedi specifiká-ciókra tekintettel, nem megoldható az alapszerződésben rögzített technolóiga és az ideiglenes technológia homogenizációja nélkül, különös figyelemmel arra, hogy egy befogadó vízbázis lehet egy vezetékkel, valamint mindkét rendszernek egy Üzemeltető üzemeltetési, hatékony-sági és racionális fenntarthatósági szempontjait kell teljesítenie.

Az ideiglenes létesítmények nem kerülnek elbontásra, így azok - különös figyelemmel a be-fogadói környezet szennyezésérzékenységére -, szükség estén a végleges létesítmények tarta-lékaként is funkcionálnak.

Mindezek alapján mind belső folyamatirányításuknak, mind irányítástechnikájuknak azonos elvek alapján, egymással kompatibilis berendezésekkel és alrendszerekkel, valamint közös irányításra alkalmas módon kell felépülnie.

Tehát az eredeti szerződéssel beszerzett létesítményekkel való felcserélhetőség és együttmű-ködés miatt a Vállalkozó személyének változása nem tenné lehetővé a műszaki megvalósítha-tóságot, az eleveniszap különböző biológiai strukturáltsága miatt jelentős többlet időt és költ-séget generálna.

Folytatás: VII.2.2. pont

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

2.4. A Vállalkozó fél személyének változása a Megrendelő számára jelentős hátránnyal, a költségek megsokszorozódásával is járna, figyelemmel arra, hogy az alapszerződésben rögzítettek szerint megépülő szennyvíztisztító telep és az ideiglenes szennyvíztisztító telep párhuzamos tervezése és kivitelezése során

- a Vállalkozó általános működési költségei többszörösen merülnének fel;

- szükséges alvállalkozói kapacitások bevonása magasabb költségeket generálna,

- az ideiglenes létesítmény megvalósításához szükséges berendezések bekerülési ára maga-sabb lenne (mennyiségi kedvezmény nem vagy csak kis mértékben érvényesülhetne);

- a szükséges háttérinfrastruktúra (pl. irodabérlet, képviselet biztosítása, organizációs költ-ségek, anyagigazgatási költségek, külön felvonulási terület kialakítása) ismételten felme-rülne;

- a beruházások műszaki ütemtervének előrehaladásából adódó összeütközésekből adódó időveszteségekkel felmerülő költségek mind az alapszerződés mind az ideiglenes szennyvíztisztító telep esetében jelentkeznének;

- továbbá a két Vállalkozó munkáinak összehangolása - a fenti felmerülő költségeken túl - a teljesítés időtartamának meghosszabbodását eredményezhetné, amely kockázatot jelent az ipari parkból származó nyers szennyvíz tisztításának határidőre történő megvalósítása kapcsán;

- az ideiglenes szennyvíztisztító telepre vonatkozó, új közbeszerzési eljárás eredményeként a jelenlegi piaci körülmények (COVID-19, Orosz-ukrán háború és azzal kapcsolatban ho-zott szankciók miatt fellépő árváltozások) okán 20-25%-os felárral kalkulálhatóak az egyes beszerelésre, beépítésre kerülő építési anyagok ára , továbbá az ideiglenes szenny-víztisztító telep más Vállalkozó által történő megvalósítás a költségek megsokszorozódá-sát eredményezi ezen feladatra vonatkozóan bekért indikatív árajánlatok alapján. .

A kivitelezést követő üzemeltetés során szintén jelentősen növekednének a költségek abban az esetben, ha az alapszerződésben rögzítettek szerint megépülő szennyvíztisztító telep és az ideiglenes szennyvíztisztító telep egymással nem lenne kompatibilis vagy nehezebben kom-munikálna.

Meghibásodás esetén (aminek az alapszerződésben rögzítettek szerint megépülő szennyvíz-tisztító telep és az ideiglenes szennyvíztisztító telep különböző Vállalkozók által történő megépítése esetén magasabb kockázata van , mivel a két létesítmény jól elhatárolható, azon-ban a hiba keletkezésének oka az egy rendszerre, egy irányítástechnikára figyelemmel nem vagy nehezen lehatárolható) a jótállás érvényesítése jelentős nehézségekbe ütközne, és elő-fordulhat, hogy jogvitákhoz vezetne a jótállás felelősségének megállapítása, illetve két vállal-kozóval szemben kellene érvényesíteni a követeléseket.

3. A Szerződéses megállapodás módosításának indokai

3.1. Jelen 2. számú szerződésmódosítás részletes indokait a jelen szerződésmódosítás 1. sz. Mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2022. július 18. napján kelt FIDIC mérnök határozata és annak mellékletei, a FIDIC Mérnök 2022.06.24. napján kelt Változtatási javaslat kidolgozá-sát kérő levele, a Végleges Változtatási Javaslat, továbbá a Műszaki Ellenőr Szervezet végle-ges állásfoglalása rögzíti.

Pótmunka igények:

A Kormány a 2022.06.22-én megjelent 1307/2022. (VI. 22.) Korm. határozata „az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról” forrást biztosított az „Iváncsa ipari-innovációs fejlesztési te-rület víziközmű fejlesztése, szennyvízelvezetés és- tisztítás” elnevezésű projektben az ideiglenes szennyvíztisztító telep létesítéséhez, mely a Kormány által vállalt, az Iváncsa ipari parkból származó nyers szennyvíz tisztítását a végleges szennyvíztisztító telep megvalósulásáig bizto-sítja.

Megrendelő Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2022.06.23-én küldött elektronikus levelében felkérte az NFP Nonprofit Kft-t, hogy a 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat alapján járjon el az ideiglenes szennyvíztisztító telep megvalósítása, mint pótmunka Vállalkozási szerződésbe történő bevonásába.

Az ipari szennyvizek kibocsátása korábban várható, mint ahogy azokat a Vállalkozási Szerző-dés szerinti határidőben megépülő szennyvíztisztító telep fogadni tudná, így szükségessé vált egy ideiglenes, de tisztítási kapacitásában megegyező, szennyvíztisztító telep megvalósítása, mely a kibocsátás kezdete és a végleges szennyvíztisztító telep üzemkész állapota közti idő-tartamban a szennyvizeket fogadni és tisztítani képes. Az ideiglenes szennyvíztisztító telep elsődleges feladata a beérkező ipari szennyvíz megfelelő mértékű tisztítása, azonban a meg-lévő telep felől alkalmanként, a tápanyagarányok javítása céljából a kommunális szennyvíz fogadása is megoldott lesz.

A FIDIC mérnök álláspontja szerint a Változtatási Javaslat az alapszerződés műszaki tartal-mának megvalósításáig megoldást nyújt a beérkező nyers szennyvíz tisztítására.

A fentiekre tekintettel Felek módosítani kívánják a műszaki tartalmat, mely az alapszerződés műszaki tartalmának megvalósításáig megoldást nyújt a beérkező nyers szennyvíz tisztítására, illetve a vállalkozói díjat az alábbiak szerint.

Vállalkozói díj:

Az 1. sz. szerződésmódosítás alapján módosult alapszerződés 3.1. pontjában rögzített vállal-kozói díj nettó 8 464 054 355,- Ft a 2. sz. szerződésmódosítás alapján a pótmunka ellenérté-kének megfelelő összegben nettó 1 518 000 000,- Ft költséggel módosul, így a szerződésmó-dosítást követően az alapszerződés 3.1. pontjában a módosított vállalkozói díj nettó 9 982 054 355,- Ft-ra módosul.

Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. (Eredeti szerződéses érték: 7 361 500 000,- Ft. A pótmunka értéke 1 518 000 000,- Ft. Megállapítha-tó, hogy az eredeti szerződéses érték jelen 2.sz. módosítással 20,6%-kal 1.sz módosítással együttesen 35,6 %-kal növekszik,)

Folytatás: VI.3. pont

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8 464 054 355.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9 982 054 355.00 HUF