Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 517715-2019

31/10/2019    S211    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Искър: Консултации и услуги по авторско право

2019/S 211-517715

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Искър
Национален регистрационен номер: 000413942
Пощенски адрес: област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38
Град: Искър
код NUTS: BG314
Пощенски код: 5868
Държава: България
Лице за контакт: Теменужка Василева; Бистра Минковска
Електронна поща: iskar@atlantis.bg
Телефон: +359 0879010314
Факс: +359 65162196

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://iskarbg.nit.bg

Адрес на профила на купувача: https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-65/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Актуализация: изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по проект „Реконструкция на път PVN 3082 (ІІ-13, Искър—Долни Дъбник) — (ІІІ-1307) Искър“

II.1.2)Основен CPV код
79121000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Актуализация: изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по проект „Реконструкция на път PVN 3082 (ІІ-13, Искър—Долни Дъбник) — (ІІІ-1307) Искър“ съгласно техническото задание.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79121000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение на поръчката: път PVN 3082 (ІІ-13, Искър—Долни Дъбник) — (ІІІ-1307) Искър.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Актуализация: изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по проект „Реконструкция на път PVN 3082 (ІІ-13, Искър—Долни Дъбник) — (ІІІ-1307) Искър“ съгласно техническото задание.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: не / Тежест: не
Цена - Тежест: цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Налице са авторски права върху инвестиционен проект, разработен за нуждите на възложителя от лицето, поканен в настоящето договаряне е г-н Иван Иванов — управител на:

„Инфюжън“ ЕООД, ЕИК 175153662

гр. София 1137,

район „Панчарево“, м-ст Ширините, бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 9

e-mail: ivanov@infusion.bg

Тел. +359 896655694

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-ОА-266
Наименование:

Актуализация: изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по проект „Реконструкция на път PVN 3082 (ІІ-13, Искър—Долни Дъбник) — (ІІІ-1307) Искър“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
25/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инфюжън“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175153662
Пощенски адрес: област София (столица), община Столична, район „Панчарево“, м-ст Ширините, бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 9
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1137
Държава: България
Електронна поща: ivanov@infusion.bg
Телефон: +359 089665-5694
Факс: +359 089665-5694
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Договорът е сключен във връзка с чл. 112, ал. 7, точка 1 и точка 2 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/10/2019