Lieferungen - 517746-2022

Submission deadline has been amended by:  568944-2022
23/09/2022    S184

Polen-Chąśno: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2022/S 184-517746

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Chąśno
Postanschrift: Chąśno 55
Ort: Chąśno
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 99-413
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alojzy Jakóbik
E-Mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Telefon: +48 606206214
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gminachasno.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - pellet” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Referenznummer der Bekanntmachung: SG.271.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - pellet

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Chąśno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Część nr 1: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych :

− panele fotowoltaiczne na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy – ilość instalacji 60 szt.,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.2 REACT-EU dla OZE w ramach projektu „Ochrona powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2: Dostawa i montaż kolektorów słoneczne oraz kotłów na biomasę

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
44621200 Heizkessel
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Chąśno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2) Część nr 2: Dostawa i montaż kolektorów słoneczne oraz kotłów na biomasę:

- solary – ilość instalacji 17 szt.,

- Kotły na biomasę- pellet– ilość instalacji 12 szt.,

- kotły na biomasę - pellet w budynkach użyteczności publicznej – 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.2 REACT-EU dla OZE w ramach projektu „Ochrona powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) wykonanych dostaw zawartych w JEDZ:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,

czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

a) Część nr 1:

• jedną dostawę związaną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. instalacji fotowoltaicznych albo jedną robotę budowlaną lub usługę, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. instalacji fotowoltaicznych, zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu, która w swoim zakresie obejmowała wykonanie min. 30 instalacji fotowoltaicznych.

b) Część nr 2:

• jedną dostawę związaną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych albo jedną robotę budowlaną lub usługę, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych, zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu, która w swoim zakresie obejmowała wykonanie min. 8 instalacji kolektorów słonecznych

oraz

• jedną dostawę związaną z montażem kotłów na biomasę albo jedną robotę budowlaną lub usługę której zakres obejmował dostawę i montaż kotłów na biomasę zrealizowaną

w ramach jednej umowy/kontraktu, która w swoim zakresie obejmowała montaż min. 6 kotłów na biomasę.

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zawartego w JEDZ:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

a) Część nr 1:

• Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów);

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów), posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej

z budową lub przebudową lub modernizacją instalacji fotowoltaicznych

(w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania);

b) Część nr 2:

• Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów);

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową lub przebudową lub modernizacją instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania, podstawę dysponowania);

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z dostawą i montażem kotłów na biomasę (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania, podstawę dysponowania);

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/10/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/10/2022
Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie. Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) wraz z ofertą a przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:

- Dowodowy określające czy dostawy lub roboty wykazane w JEDZ zostały wykonane należycie.

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SWZ

- Oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie, opisanym rozdziale VI ust. 4 pkt 2 SWZ

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 SWZ

- Zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 SWZ

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 5 SWZ

- Jeżeli z oświadczenia JEDZ Zamawiający uzyska potwierdzenie informacji wymaganych oświadczeniami lub wykazami może odstąpić od wezwania do złożenia podmiotowego środka dowodowego, oświadczenia lub wykazu. (art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)

6. Wadium w wysokości:

Część nr 1: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Część nr 2: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

7. Przedmiotowe środki dowodowe.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Część nr 1: Wykaz oferowanych instalacji fotowoltaicznych – załącznik do SWZ

Część nr 2: Wykaz oferowanych kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - załącznik do SWZ

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp , stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/09/2022