The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 517746-2022

Submission deadline has been amended by:  568944-2022
23/09/2022    S184

Poland-Chąśno: Solar photovoltaic modules

2022/S 184-517746

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chąśno
Postal address: Chąśno 55
Town: Chąśno
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 99-413
Country: Poland
Contact person: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Telephone: +48 606206214
Internet address(es):
Main address: http://www.gminachasno.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - pellet” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Reference number: SG.271.2.2022
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - pellet

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Gmina Chąśno

II.2.4)Description of the procurement:

1) Część nr 1: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych :

− panele fotowoltaiczne na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy – ilość instalacji 60 szt.,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Aspekty społeczne / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.2 REACT-EU dla OZE w ramach projektu „Ochrona powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2: Dostawa i montaż kolektorów słoneczne oraz kotłów na biomasę

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
44621200 Boilers
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45332200 Water plumbing work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Gmina Chąśno

II.2.4)Description of the procurement:

2) Część nr 2: Dostawa i montaż kolektorów słoneczne oraz kotłów na biomasę:

- solary – ilość instalacji 17 szt.,

- Kotły na biomasę- pellet– ilość instalacji 12 szt.,

- kotły na biomasę - pellet w budynkach użyteczności publicznej – 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Aspekty społeczne / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.2 REACT-EU dla OZE w ramach projektu „Ochrona powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) wykonanych dostaw zawartych w JEDZ:

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,

czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

a) Część nr 1:

• jedną dostawę związaną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. instalacji fotowoltaicznych albo jedną robotę budowlaną lub usługę, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. instalacji fotowoltaicznych, zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu, która w swoim zakresie obejmowała wykonanie min. 30 instalacji fotowoltaicznych.

b) Część nr 2:

• jedną dostawę związaną z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych albo jedną robotę budowlaną lub usługę, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych, zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu, która w swoim zakresie obejmowała wykonanie min. 8 instalacji kolektorów słonecznych

oraz

• jedną dostawę związaną z montażem kotłów na biomasę albo jedną robotę budowlaną lub usługę której zakres obejmował dostawę i montaż kotłów na biomasę zrealizowaną

w ramach jednej umowy/kontraktu, która w swoim zakresie obejmowała montaż min. 6 kotłów na biomasę.

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zawartego w JEDZ:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

a) Część nr 1:

• Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów);

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów), posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej

z budową lub przebudową lub modernizacją instalacji fotowoltaicznych

(w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania);

b) Część nr 2:

• Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów);

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową lub przebudową lub modernizacją instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania, podstawę dysponowania);

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z dostawą i montażem kotłów na biomasę (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania, podstawę dysponowania);

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie. Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie (JEDZ) wraz z ofertą a przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:

- Dowodowy określające czy dostawy lub roboty wykazane w JEDZ zostały wykonane należycie.

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w rozdziale VI ust. 4 pkt 1 SWZ

- Oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie, opisanym rozdziale VI ust. 4 pkt 2 SWZ

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 SWZ

- Zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 SWZ

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 5 SWZ

- Jeżeli z oświadczenia JEDZ Zamawiający uzyska potwierdzenie informacji wymaganych oświadczeniami lub wykazami może odstąpić od wezwania do złożenia podmiotowego środka dowodowego, oświadczenia lub wykazu. (art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)

6. Wadium w wysokości:

Część nr 1: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Część nr 2: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

7. Przedmiotowe środki dowodowe.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Część nr 1: Wykaz oferowanych instalacji fotowoltaicznych – załącznik do SWZ

Część nr 2: Wykaz oferowanych kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - załącznik do SWZ

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp , stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022