Servicios - 517850-2019

31/10/2019    S211

Nederland-Utrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 211-517850

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Raad voor Accreditatie
Nationaal identificatienummer: 372199788
Postadres: Daalseplein 101
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 SX
Land: Nederland
Contactpersoon: Evert van Beekhuizen
E-mail: evert.van.beekhuizen@rva.nl
Telefoon: +31 302394500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rva.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Managed infrastructuur

Referentienummer: 20190613
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De RvA is voornemens 1 overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het beheer van de centrale infrastructuur en digitale werkplekken. De RvA is voornemens om aan 1 leverancier de opdracht te gunnen. Gekozen is voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 785 296.00 EUR / Hoogste offerte: 884 028.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72510000 Beheerdiensten in verband met computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde van de opdracht op basis van de huidige uitgaven bedraagt ca. 200 000,- EUR excl. btw per jaar. Over een periode van 4 jaar is de waarde 800 000,- EUR excl. btw.

De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie, de leverancier kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. De huidige bedragen zijn op basis van de huidige situatie, welke wezenlijk anders is dan de gevraagde situatie (een volledige outsourcing). Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst gaat vermoedelijk in op 9.10.2019 en heeft een looptijd van 4 (vier) jaar, met de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst met 4 keer 1 jaar te verlengen, waarin de voorwaarden voor alle door de opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het verrichten van de managed infrastructuur zijn vastgelegd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-277646
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Managed infrastructuur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vancis C&MS bv
Nationaal identificatienummer: 66853125
Postadres: Science Park 402 Matrix 3, 3e
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1098 XH
Land: Nederland
Telefoon: +31 205606600
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/10/2019