We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 517860-2022

23/09/2022    S184

Poland-Wrocław: Electricity

2022/S 184-517860

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Funduszu Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
National registration number: WAG.261.3.10.2022
Postal address: ul. Joannitów 6
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-525
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Wacek
E-mail: przetargi@nfz-wroclaw.pl
Telephone: +48 717979317
Fax: +48 717979325
Internet address(es):
Main address: www.nfz-wroclaw.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.nfz-wroclaw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Ofertę należy składać na ePUAP na skrzynkę Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia (/nx5b931jtf/SkrytkaESP).
Postal address: Joannitów 6
Town: Wrocław
Postal code: 50-525
Country: Poland
Telephone: +48 717979317
E-mail: przetargi@nfz-wroclaw.pl
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Internet address(es):
Main address: www.nfz-wroclaw.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Część I Dostawa energii elektrycznej do budynków DOW NFZ we Wrocławiu, Część II Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Jeleniej Górze, Część III dostawa energii elektrycznej do budynku DOW

Reference number: WAG.261.3.10.2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Część I Dostawa energii elektrycznej do budynków DOW NFZ we Wrocławiu

1.2 Część II Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Jeleniej Górze

1.3 Część III Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Legnicy

na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej do budynków DOW NFZ we Wrocławiu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Wrocław ul. Joannitów 6

Wrocław ul. Dawida 2

Wrocław ul. Gliniana 20-22

II.2.4)Description of the procurement:

Budynek A przy ul. Joannitów 6 we Wrocławiu

Moc przyłączeniowa budynku 165 kW

Moc umowna 165 kW

Grupa przyłączeniowa IV

Grupa taryfowa C21

Szacowane zużycie na 2023 r. 420 000 kWh

Energia elektryczna przesyłana jest przyłączem ZK – 3b o napięciu 0,4 kV

Budynek A przy ul. Joannitów 6 we Wrocławiu - REZERWA

Moc przyłączeniowa 30 kW

Moc umowna 15 kW

Grupa przyłączeniowa V

Grupa taryfowa C 11

Budynek C przy ul. Dawida 2 we Wrocławiu

Moc przyłączeniowa budynku 160 kW

Moc Umowna 160 kW

Grupa przyłączeniowa IV

Grupa taryfowa C21

Szacowane zużycie na 2023 r. 360 000 kWh

Energia elektryczna jest przesyłana do miejsca dostarczenia linią kablową, złącze ZK 3a. Granica własności ustalona na zaciskach prądowych na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK -3a w kierunku instalacji odbiorcy.

Budynek B przy ul. Glinianej nr 20-22 we Wrocławiu

Moc przyłączeniowa budynku 40 kW

Moc umowna 40 kW

Grupa przyłączeniowa V

Grupa taryfowa C11

Granica własności ustalona na zaciskach prądowych na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.

Szacowane zużycie na 2023 r. 18 000 kWh

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Jeleniej Górze

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Jelenia Góra ul. Wolności 18

II.2.4)Description of the procurement:

Budynek przy ul. Wolności 18 w Jeleniej Górze

Moc przyłączeniowa budynku 52 kW

Moc umowna 14 kW

Grupa przyłączeniowa IV

Grupa taryfowa C21

Szacowane zużycie na 2023 r. 7 200 kWh

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są zaciski WLZ w ZK-3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Legnicy

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Main site or place of performance:

Legnica ul. Jana Pawła II 7

II.2.4)Description of the procurement:

Budynek przy ul. Jana Pawła II 7 w Legnicy

Moc przyłączeniowa budynku 70 kW

Moc umowna 40 kW

Grupa przyłączeniowa V

Grupa taryfowa C11

Szacowane zużycie na 2023 r. 42 000 kWh

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej jest przyłącze – stacja transformatorowa R 274-11 o napięciu 04, kV

Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca jeżeli (dotyczy wszystkich części postępowania):

a) posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) posiada zawartą i obowiązującej umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do wszystkich budynków Zamawiającego wskazanych w Załączniku Nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

2.3.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Część I Dostawa energii elektrycznej do budynków DOW NFZ we Wrocławiu - 400.000,00 zł

Część II Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Jeleniej Górze - 5.000,00 zł

Część III Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Legnicy - 30.000,00 zł

2.3.2 O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż:

Część I Dostawa energii elektrycznej do budynków DOW NFZ we Wrocławiu - 400.000,00 zł

Część II Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Jeleniej Górze - 5.000,00 zł

Część III Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Legnicy - 30.000,00 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

2.4.1 Doświadczenie zawodowe: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

Część I Dostawa energii elektrycznej do budynków DOW NFZ we Wrocławiu

- dwie dostawy energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł brutto każda

Część II Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Jeleniej Górze

- dwie dostawy energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł brutto każda

Część III Dostawa energii elektrycznej do budynku DOW NFZ w Legnicy

- dwie dostawy energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto każda

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość

kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zawierają projekty umów dla

poszczególnych części zamówienia, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ. Projekty umów regulują przyszłe

zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień oferty i SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2022
Local time: 10:00
Place:

elektroniczne otwarcie ofert

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane

jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Pełny opis w SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

II-III kwartał 2023 roku

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 dni od dnia od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1.

7. Kwestie dotyczące odwołań regulują art. od 513 do 521 PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2022