Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 517895-2021

13/10/2021    S199

Итaлия-Испра: Рамков договор за услуги за инспекция, поддръжка и монтиране на оборудване за предпазване от падане

2021/S 199-517895

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 146-384551)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.R — Support services (Brussels)
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги за инспекция, поддръжка и монтиране на оборудване за предпазване от падане

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Основен CPV код
50800000 Различни услуги по ремонт и поддържане
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката ще позволи периодичната инспекция и корективна поддръжка на системите и устройствата за предпазване от падане на обекта в Испра, за които не се изисква разрешително от производителя (както е определено от стандарт EN 365), монтирането на нови системи и устройства за предпазване от падане и други свързани помощни продукти, в съответствие с действащото законодателство, което не изисква от производителя да извършва поддръжка и периодични проверки.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/10/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 146-384551

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Вместо:
Дата: 14/10/2021
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 26/10/2021
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Вместо:
Дата: 18/10/2021
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 29/10/2021
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: