Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 517895-2021

13/10/2021    S199

Italië-Ispra: Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot inspectie, onderhoud, levering en installatie van valbeveiligingsapparatuur

2021/S 199-517895

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 146-384551)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.J - Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 - Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels)
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot inspectie, onderhoud, levering en installatie van valbeveiligingsapparatuur

Referentienummer: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht moet periodieke inspectie en correctief onderhoud mogelijk maken van valbeveiligingssystemen en -uitrusting op de standplaats Ispra waarvoor geen toestemming van de fabrikant vereist is (zoals vastgesteld in norm EN 365), de installatie van nieuwe valbeveiligingssystemen en -inrichtingen en andere aanverwante bijbehorende producten die voldoen aan de huidige wetgeving en waarvoor geen toestemming van de fabrikant vereist is voor het uitvoeren van onderhoud en periodieke inspecties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 146-384551

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 14/10/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 18/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: