Usługi - 517918-2018

23/11/2018    S226    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 226-517918

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 198-448308)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
PL424
pl. Kilińskiego 3
Szczecin
71-424
Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kareńska
Tel.: +48 914217159
E-mail: biuro@som.szczecin.pl
Faks: +48 914217169
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://som.szczecin.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 198-448308

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe, ust. 4.
Zamiast:

2) Wyk. spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych (zał. nr 3 SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (...)

Powinno być:

2) Wyk. spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych (zał. nr 3 SIWZ), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (...)

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Modyfikacja treści SIWZ wraz z załącznikiem została opublikowana pod adresem: http://som.szczecin.pl/

Niniejsza Modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.