There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 518104-2022

Submission deadline has been amended by:  701328-2022
23/09/2022    S184

Nederland-'s-Hertogenbosch: Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)

2022/S 184-518104

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RAV Brabant Midden-West-Noord
Nationaal identificatienummer: 18722105
Postadres: Gruttostraat 14
Plaats: 'S-HERTOGENBOSCH
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5212VM
Land: Nederland
Contactpersoon: Carolien Jobse
E-mail: ravsecdir@ravbrabantmwn.nl
Telefoon: +31 736804050
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ravbrabantmwn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/04f95912-2651-e89f-d36b-144ed00cd0fe
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Digitaal via TenderNed
Plaats: www.tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd062c76fce48191423067eb47f8998a
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Digitaal via TenderNed
Plaats: www.tenderned.nl
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RAV Brabant MWN navigation and information system (NIS)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38112100 Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Opdrachtgever is op zoek naar een partner die ons een end-to-end oplossing kan bieden (inclusief soft- en hardware). Deze partner zorgt voor ‘ontzorging’ op het gebied van soft- en hardware, updates en upgrades en heeft een 24/7 support helpdesk. De oplossing is tevens ook future proof.

Andere vereisten zijn ;

• de hardware is gemakkelijk te vervangen door RAV BMWN bij defecten;

• de oplossing heeft een precieze locatie bepaling zonder een (noemenswaardige) vertraging;

• de oplossing heeft een hoge response tijd op het gebied van GNSS signaal en dataverkeer;

• de oplossing moet stabiel zijn en een hoge beschikbaarheid hebben.

Tevens moet de oplossing ook inclusief een aanzienlijke hoeveelheid aan geo-informatie en POI’s bevatten. RAV Brabant moet ook in de gelegenheid zijn om deze zelf op een makkelijke manier te kunnen aanvullen en beheren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34933000 Navigatie-uitrusting
48814000 Medische-informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De waarde van deze geschatte totale omvang bedraagt ca. 700.000 euro excl. BTW. Deze waarde bestaat uit levering van 100 gebruiksklare Navigatie- en Informatiesystemen inclusief beheer, onderhoud en support, 15 reserve Navigatie- en Informatiesystemen en een optionele additionele aanschaf van maximaal 50 gebruiksklare Navigatie- en Informatiesystemen gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2x 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionele additionele aanschaf van maximaal 50 gebruiksklare Navigatie- en Informatiesystemen gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristiche activiteiten,

- Corruptie,

- Betaling van belastingen en sociale premies,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Fraude,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Ernstige beroepsfout,

- Vervalsing van de mededinging,

- Belangenconflict,

- Valse verklaring,

- Onrechtmatige beinvloeding,

- Betaling van belastingen en sociale premies

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Langere looptijd is noodzakelijk vanwege de implementatietermijn en daarnaast is de afschrijvingstermijn van de Navigatie- en Informatiesystemen langer dan 4 jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 091-249605
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/12/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/12/2022
Plaatselijke tijd: 16:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Opdrachtnemer verplicht om jaarlijks, te weten uiterlijk op 1 oktober – en voor de eerste maal op 1 oktober 2024 -, schriftelijk een voorstel aan Opdrachtgever te doen, gebaseerd op Value Engineering. Een dergelijk voorstel bevat de volgende onderdelen:

(i) een omschrijving van de onderdelen van de Nadere Overeenkomst en de daarin omschreven opdracht waar de Value Engineering betrekking op heeft en een omschrijving en onderbouwing van de voorgestelde wijzigingen daarin, alsmede de datum van implementatie daarvan;

(ii) een onderbouwde omschrijving van de mogelijke besparingen voor de resterende duur van de desbetreffende Nadere Overeenkomst alsmede voor de duur van de eventuele verlengingsmogelijkheden van de desbetreffende Nadere Overeenkomst, welke voortvloeien uit de voorgestelde wijzigingen;

(iii) een risico analyse van de gevolgen van de implementatie van de voorgestelde wijzigingen, alsmede een omschrijving van de maatregelen om de geconstateerde risico’s uit te sluiten of te beperken.

Value engineering wordt niet gezien als wezenlijke wijziging.

Er word met twee partijen een raamovereenkomst en een nadere overeenkomst inzake de testfase gesloten. Met degene die de testfase het beste heeft afgesloten, wordt vervolgens een NOK deployment gesloten. De andere raamovereenkomst wordt beëindigd.

Afhankelijk van de situatie of er 3 of meer aanvragen zijn ontvangen door VZVZ voor VZVZ "XIS type goedkeuring" voor ZORG-ID Smart. Als VZVZ slechts 0, 1 of 2 aanvragen heeft ontvangen, heeft RAV het recht om de open procedure te beëindigen en een procedure van onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking te starten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4854 GW
Land: Nederland
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2022