Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 518245-2019

31/10/2019    S211

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 211-518245

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 202-491926)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Landbouw en Visserij
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16724
Postadres: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Timo Ghysels
E-mail: tim.ghysels@lv.vlaanderen.be
Telefoon: +32 25527521
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/landbouw
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355891

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van een smartphone applicatie voor geotagged photos en perceelskenmerken via 'augmented reality'

Referentienummer: Departement Landbouw en Visserij-OPD/CAPSAT/APP/2019/01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de ontwikkeling van een smartphone applicatie die landbouwers toelaat om op een verzekerde manier ‘geotagged photos’ te kunnen nemen en versturen, met een grafische overlay van landbouwperceelskenmerken via 'augmented reality' op de camera. Het Departement Landbouw en Visserij zoekt hierbij een evenwicht tussen de efficiëntiewinsten binnen de controle op de monitoring van landbouwpercelen en een dienstverlening naar klanten toe. De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie is van uiterst grote belangrijkheid voor een vlotte en wijdverspreide ingebruikname door onze klanten. De app moet een aantal functionaliteiten bevatten (zie selectieleidraad).

De ontwikkeling en de uitrol van de applicatie moet afgerond zijn binnen een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van gunning. In principe wordt de start van deze opdracht voorzien vanaf 14.2.2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 202-491926

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Presentatie informatiesessie 25.10.2019.