Услуги - 518260-2019

31/10/2019    S211

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2019/S 211-518260

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 201-489289)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за държавна финансова инспекция
Национален регистрационен номер: 175076479
Пощенски адрес: ул. „Леге“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Габриела Ангелова — юрисконсулт в дирекция „Правна“
Електронна поща: g.angelova@adfi.minfin.bg
Телефон: +359 298595144
Факс: +359 29815042
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.adfi.minfin.bg/bg
Адрес на профила на купувача: https://www.adfi.minfin.bg/bg/zop/31

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция по рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/10/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 201-489289

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: телефонен номер на ДЗЗД ВИП
Вместо:

+359 28185000

Да се чете:

+359 29533011

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: факс на ДЗЗД ВИП
Вместо:

+359 28185023

Да се чете:

+359 29520596

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: електронна поща на ДЗЗД ВИП
Вместо:
Да се чете:
Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: телефонен номер на „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Вместо:

+359 28185000

Да се чете:

+359 29523434

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: факс на „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Вместо:

+359 28185023

Да се чете:

+359 29520556

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: електронна поща на „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Вместо:
Да се чете:
VII.2)Друга допълнителна информация:

Договорът е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен подбор по ред на чл. 82 от ЗОП, въз основа на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП). Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки — СЕВОП, в ЦОП.