Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 518260-2019

31/10/2019    S211

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2019/S 211-518260

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 201-489289)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за държавна финансова инспекция
Национален регистрационен номер: 175076479
Пощенски адрес: ул. „Леге“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Габриела Ангелова — юрисконсулт в дирекция „Правна“
Електронна поща: g.angelova@adfi.minfin.bg
Телефон: +359 298595144
Факс: +359 29815042
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.adfi.minfin.bg/bg
Адрес на профила на купувача: https://www.adfi.minfin.bg/bg/zop/31

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция по рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/10/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 201-489289

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: телефонен номер на ДЗЗД ВИП
Вместо:

+359 28185000

Да се чете:

+359 29533011

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: факс на ДЗЗД ВИП
Вместо:

+359 28185023

Да се чете:

+359 29520596

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: електронна поща на ДЗЗД ВИП
Вместо:
Да се чете:
Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: телефонен номер на „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Вместо:

+359 28185000

Да се чете:

+359 29523434

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: факс на „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Вместо:

+359 28185023

Да се чете:

+359 29520556

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: електронна поща на „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Вместо:
Да се чете:
VII.2)Друга допълнителна информация:

Договорът е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен подбор по ред на чл. 82 от ЗОП, въз основа на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП). Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки — СЕВОП, в ЦОП.