De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 518296-2022

23/09/2022    S184

België-Bergen: Diepladers en kipauto's

2022/S 184-518296

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Mons
Nationaal identificatienummer: BE 0207 656 808
Postadres: Grand Place, 22
Plaats: Mons
NUTS-code: BE323 Arr. Mons
Postcode: 7000
Land: België
Contactpersoon: Madame Giacoma COPPOLINO
E-mail: giacoma.coppolino@ville.mons.be
Telefoon: +32 65405636
Fax: +32 65405649
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mons.be
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de camions

Referentienummer: BE.2022/F/Camions/GC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134000 Diepladers en kipauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Réfection Voiries_Acquisition d’un camion

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134000 Diepladers en kipauto's
34134100 Diepladers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE323 Arr. Mons
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Magasin Central_Acquisition d’un camion lève-conteneurs avec grue

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134000 Diepladers en kipauto's
34134200 Kipauto's
34142000 Kranen en containerladers
42414000 Kranen, mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan
42414100 Hijskranen
42414140 Containerkranen
42414400 Kranen op voertuigen
42414410 Kranen voor vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE323 Arr. Mons
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/10/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2022