Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 518377-2022

Submission deadline has been amended by:  574928-2022
23/09/2022    S184

Nederland-Rijswijk: Scooters

2022/S 184-518377

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Nationaal identificatienummer: 43488710
Postadres: Lange Kleiweg 30
Plaats: RIJSWIJK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2288GK
Land: Nederland
Contactpersoon: Diego van den IJssel
E-mail: inkoop@cbr.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cbr.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dced12a4e3df95a7b06c5a124690cef5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: CBR Inkoop
Postadres: Lange Kleiweg 30
Plaats: Rijswijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2288GK
Land: Nederland
E-mail: inkoop@cbr.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cbr.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dced12a4e3df95a7b06c5a124690cef5
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders, en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Full operational lease elektrische scooters

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34421000 Scooters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van elektrische scooters op basis van "Full operational lease". Het doel is om het scooterpark te verduurzamen, maar tegelijk bij te dragen aan één (1) van de primaire processen, het afnemen van AM-2 examens.

Voor meer informatie inzake de scope, verwijs ik u graag naar het Beschrijvend document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34420000 Scooters en fietsen met hulpmotor
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

N.v.t.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maximaal €900.000,- over de gehele contractsperiode van vier (4) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: Plan van aanpak dienstverlening / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: G2: Gebruikerstest / Weging: 40
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is twee (2) maal de optie om de raamovereenkomst met maximaal twaalf (12) maanden te verlengen. Dit betekent dat de maximale looptijd van de raamovereenkomst vier (4) jaar is.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er is twee (2) maal de optie om de raamovereenkomst met maximaal twaalf (12) maanden te verlengen. Dit betekent dat de maximale looptijd van de raamovereenkomst vier (4) jaar is.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referentieopdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N.v.t.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2022