С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 518386-2021

Submission deadline has been amended by:  568550-2021
13/10/2021    S199

България-София: Касети с тонер

2021/S 199-518386

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Моника Димитрова-Бийчър - заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1095
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/131174
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Галина Грудева
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592775
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1095
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/131174
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи

устройства“. Провежда се за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г.

Състои се от пет обособени позиции. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които

са предназначени, са подробно описани в техническите спецификации, намиращи се в групите с изисквания

„Техническо предложение“ в ЦАИС ЕОП и в образците на ценова оферта намиращи се в групите с изисквания

„Ценово предложение“ в ЦАИС ЕОП, към всяка от обособените позиции. Възложителят ще сключи отделно

рамково споразумение за всяка обособена позиция с първите трима класирани участници. Възложителите по чл.

4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. ще сключват договори с определените изпълнители въз основа на рамковите

споразумения за доставки на тонери по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗОП - определени всички условия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 350 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на цялата страна/Република България. Конкретните места за доставка ще бъдат посочвани в

Поканата, договорите, сключвани въз основа на рамковите споразумения и в конкретните заявки.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг”, участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи). В списъка с артикули са включени и консумативи с бившата марка Samsung (Самсунг) във връзка с придобиването на принтерския бизнес на Samsung Electronics Co. Ltd. от HP Inc. от 01.03.2018 г.  В описанието на тези консумативи са посочени новите Ейч Пи продуктови номера, както и старите Самсунг номера за по-лесна ориентация в списъка.

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) следва да се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на печатаща и копирна техника с марка Ейч Пи или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация за марката и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 1 в ЦАИС ЕОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с

не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения срок на

неговото действие.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)”

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на цялата страна/Република България. Конкретните места за доставка ще бъдат посочвани в

Поканата, договорите, сключвани въз основа на рамковите споразумения и в конкретните заявки.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с  марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)”  участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марки Брадър и Канон. 

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на печатаща и копирна техника с марка Брадър/Канон или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

 Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация за марката и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 2 в ЦАИС ЕОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с

не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения срок на

неговото действие.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)”

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на цялата страна/Република България. Конкретните места за доставка ще бъдат посочвани в

Поканата, договорите, сключвани въз основа на рамковите споразумения и в конкретните заявки.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За обособена позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)”, участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Лексмарк.

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на печатаща и копирна техника с марка Лексмарк или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

 Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация за марката и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 3 в ЦАИС ЕОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с

не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения срок на

неговото действие.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)”

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на цялата страна/Република България. Конкретните места за доставка ще бъдат посочвани в

Поканата, договорите, сключвани въз основа на рамковите споразумения и в конкретните заявки.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)”, участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Ксерокс.

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на печатаща и копирна техника с марка Ксерокс или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация за марката и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 4 в ЦАИС ЕОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 850 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с

не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения срок на

неговото действие.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки”

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на цялата страна/Република България. Конкретните места за доставка ще бъдат посочвани в

Поканата, договорите, сключвани въз основа на рамковите споразумения и в конкретните заявки.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки”, ще бъдат доставяни консумативи за печат за копирни и печатащи устройства със следните търговски марки: DELL (Дел), Epson (Епсън), Konica (Коника), Kyocera (Киосера), Oki (Оки), Panasonic (Панасоник), Rex-Rotary&Ricoh (Рекс-Ротари и Рико), Sharp (Шарп) и Toshiba (Тошиба). Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства.

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и копирана техника или от оторизирани от него лица, и при използването, на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 5 в ЦАИС ЕОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде удължен с

не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения срок на

неговото действие.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката,

общо за последните три приключили финансови години, в зависимост от обособената позиция, за която

кандидатства. Под „конкретен“ годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборот,

реализиран от доставки на касети с тонер, касети (патрони) с мастило, мастилени ленти за копирни и печатащи

устройства, ленти за матрични принтери, факс филми, барабани, ролки и ремъци за подаване на хартия,

девелопери, почистващи системи, филтри и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от обединението

участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Изискването не се кумулира при участие за повече от една обособена позиция.

Възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Чрез попълване на информация в е-ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, „Конкретен годишен оборот“. Участникът посочва

конкретния годишен оборот, попадащ в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години

(2018г., 2019г. и 2020 г.), по обособени позиции, както следва:

• обособена позиция № 1 – 1 280 000 лв. (един милион двеста и осемдесет лв.);

• обособена позиция № 2 – 380 000 лв. (триста и осемдесет хиляди лв.);

• обособена позиция № 3 – 880 000 лв. (осемстотин и осемдесет хиляди лв.);

• обособена позиция № 4 – 140 000 лв. (сто и четиридесет хиляди лв.);

• обособена позиция № 5 – 370 000 лв. (триста и седемдесет хиляди лв.);

Изискването за минимален „конкретен“ годишен оборот представлява приблизително 1/2 от прогнозната стойност

по всяка обособена позиция, съобразено с обявения брой изпълнители (3-ма) по РС.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/11/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Информация за проведените пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП може да бъде намерена на адрес:

https://app.eop.bg/today/131143

Участниците могат да подадат оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:

- по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП;

- по чл. 55, ал. 1 т. 1-3 от ЗОП;

- по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

- по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

- да участва в тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата

на друг участник;

- да е свързано лице с друг участник в същата процедура.

За целите на оценката в настоящата процедура под „най-ниска цена” се разбира най-ниската предложена обща

цена в лева без ДДС, която представлява сума от единичните цени, предложени за всички артикули от ТС за

съответната обособена позиция и не е обвързана с прогнозната стойност на поръчката.

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранцията за изпълнение на

договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, може да бъде определена в размер до 5 % от

стойността им.

В обхвата на настоящата поръчка, за всички обособени позиции, могат да се включват доставки, финансирани със

средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни донори или финансови

институции по преценка на индивидуалните възложители, съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7, ал. 2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/10/2021