Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 518419-2021

13/10/2021    S199

Lituania-Vilnius: Autobuses y autocares

2021/S 199-518419

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Número de identificación fiscal: 188708224
Dirección postal: Rinktinės g. 50
Localidad: Vilnius
Código NUTS: LT Lietuva
Código postal: 09318
País: Lituania
Persona de contacto: Anton Žakevič
Correo electrónico: anton.zakevic@vrsa.lt
Teléfono: +370 52401265
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.vrsa.lt
Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1764
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=581071
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=581071&B=PPO
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Naujo M3 klasės turistinio autobuso, pritaikyto neįgaliems asmenims vežti, pirkimas

II.1.2)Código CPV principal
34121000 Autobuses y autocares
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Naujas M3 klasės turistinis autobusas, pritaikytas neįgaliems asmenims vežti.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 305 785.12 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121000 Autobuses y autocares
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT Lietuva
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vilniaus r. sav.

II.2.4)Descripción del contrato:

Tiekėjas privalės pristatyti naują M3 klasės turistinį autobusą, pritaikytą neįgaliems asmenims vežti.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 305 785.12 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projektas "Šalčininkai + funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas", projekto kodas J08-CPVA-V-01-0001;

Programa: 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinė priemonė Nr. J08-CPVA-V "Funkcinių zonų vystymas".

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti atviro konkurso sąlygose.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija arba užstatu. Tiekėjas gali pasirinkti vieną iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdų. Banko garantijos arba užstato vertė: 5 % nuo sutarties vertės be PVM. Sutarties užtikrinimas turi būti pateiktas per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos.

Tiekėjas, laiku nepateikęs Autobuso ir (ar) neįvykdęs bet kurių kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį, moka Pirkėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų proc.) dydžio netesybas – delspinigius nuo neįvykdytos prievolės vertės už kiekvieną pavėluotą įvykdyti dieną.

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) d. nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo d.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/11/2021
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Lituano
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/11/2021
Hora local: 09:45
Lugar:

Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 210 kabinete.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pirkimo dokumentai, tarp jų pranešimai, paaiškinimai, papildymai, skelbiami CVP IS. Susirašinėjimas tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų taip pat vykdomas CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymai turi būti perduodami elektroninėmis priemonėmis laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 1, 7 ir 11 dalyse nustatytų reikalavimų.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Vilniaus apygardos teismas
Localidad: Vilnius
País: Lituania
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2021