Lieferungen - 518546-2019

Submission deadline has been amended by:  619687-2019
31/10/2019    S211

Polen-Tarnów: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 211-518546

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. W. Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Andryszczak
E-Mail: anna.andryszczak@psgaz.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zamowienia.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.psgaz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zamowienia.psgaz.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja infrastruktury storage (macierze) w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/W001/WP-001950
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury macierzowej firmy IBM w lokalizacjach Tarnów oraz Zabrze. Celem modernizacji jest zastąpienie przestarzałych technologicznie macierzy dyskowych IBM Storwize V7000gen1 poprzez rozbudowę do nowoczesnego środowiska macierzy dyskowych IBM. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych. Wymogi stawiane Wykonawcom oferującym rozwiązanie równoważne oraz zasady weryfikacji spełniania warunków równoważności przedstawione są w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 oraz nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować sprzęt na własny koszt i ryzyko w następujących lokalizacjach: Tarnów, ul. Bandrowskiego 16 oraz Zabrze, ul. Mikulczycka 5, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury macierzowej firmy IBM w lokalizacjach Tarnów oraz Zabrze. Celem modernizacji jest zastąpienie przestarzałych technologicznie macierzy dyskowych IBM Storwize V7000gen1 poprzez rozbudowę do nowoczesnego środowiska macierzy dyskowych IBM wraz z oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z urządzeń i odpowiednimi licencjami uprawniającymi do korzystania z tego oprogramowania.

Do zrealizowania wskazanej modernizacji Zamawiający wymaga dostawy macierzy które:

a) wymieniają się danymi z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego macierzami IBM Storwize V7000 gen2+ oraz systemem wirtualizacji Storage opartym o IBM SVC mechanizmami replikacji synchronicznej bez zewnętrznego replikatora;

b) posiadają możliwość zbudowania klastra wydajnościowego;

c) posiadają możliwość zbudowania klastra niezawodnościowego.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje dostawę 3 sztuk macierzy o parametrach podanych w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do SIWZ z czego:

a) 2 sztuki macierzy zostaną dostarczone do modernizacji infrastruktury IBM w lokalizacji w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16;

b) 1 sztuka macierzy zostanie dostarczona do modernizacji infrastruktury IBM w lokalizacji w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych. Szczegółowe wymagania dla rozwiązania równoważnego zawarte są w Załączniku nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/, postępowanie publiczne nr 2019/W001/WP-001950.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamaw. nie określa tego warunku;

2.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej – określone w pkt III.1.2 ogłoszenia;

2.3 posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe – określone w pkt III.1.3 ogłoszenia.

II. Z postępowania o udzielenie zamów. Zamaw. wyklucza Wyk. na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp [Dz.U.2018. poz 1986 ze zm.] (dalej Pzp) oraz wart. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7-12 Pzp.

III. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ i dok. jakie mają dostarczyć Wyk. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia postępowania. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie III.1.2 oraz III.1.3 ogłoszenia wystarczającym będzie złożenie przez Wyk. właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

IV. Wykaz oświadczeń i dok., jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

1. dok. i oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą sporządzoną na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ przez wszystkich Wyk.:

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie JEDZ;

1.2. w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego rozwiązania zgodnie z zał. 4 do SIWZ.

1.3. oświadczenie w formie JEDZ, w zakresie wskazanym w SIWZ. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifik. podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG. JEDZ, który winien być złożony dostępny jest na stronie Zamawiającego pod adres https://zamowienia.psgaz.pl, nr postęp: 2019/W001/WP-001950. JEDZ składa się z zachowaniem wymogów określonych w pkt 8 SIWZ;

1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dot. tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dok. dotyczą - z zachowaniem wymogów określonych w roz. 8 SIWZ;

1.5. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dok. te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - z zachowaniem wymogów określonych w roz. 8 SIWZ;

1.6. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dok. rejestrowych;

1.7. w przypadku, gdy Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

1.8. dok. potwierdzający wniesienie wadium (szczegóły dotyczące wadium wyjaśniono w pkt 11 SIWZ);

1.9. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 13.11 SIWZ.

Ofertę wraz z załącznikami i JEDZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej PSG. Pozostałe dok. Wykonawca złoży na wezwanie Zamaw.

Szczegóły dot. postaci i sposobu składania dok. i oświad. zawarte są w rozd. 8 SIWZ

Zamaw. informuje, że przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż:

a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN nieograniczoną liczbą zdarzeń, ani też nieograniczoną do sumy gwarancyjnej kwotą określającą wysokość odszkodowania za 1 zdarzenie;

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.

II. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

III.Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego odpowiednio:

a) opłaconą polisę OC;

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. O udzielenie Zamów. mogą ubiegać się Wykon., którzy:

1. posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie realizują) co najmniej 1 zam. polegające na dostawie macierzy dyskowych o wartości co najmniej 3 000 000 PLN brutto.

W przypadku gdy zam. są w trakcie realizacji Wykon., winien wskazać, wartość brutto dostaw zrealizowanych do dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wykazane dostawy winny być potwierdzone odpowiednimi dok. stwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

b) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamów. tj. dysponują osob. o kompetencjach w zakresie platform sprzętowych i systemowych:

— dysponują co najmniej 4 różnymi osob. (w ramach wymagań opisanych poniżej 1 osoba może być wskazana do pełnienia tylko 1 funkcji), o których mowa poniżej:

• kierownik projektu posiadający aktualny cert. z zakresu zarządzania projektami PMP lub Prince 2 lub równoważny - 1 os.;

przez cert. równoważny, o którym mowa powyżej, należy rozumieć obowiązujący cert. wystawiony przez akredytowaną jednostkę obejmujący tożsamy zakres przedmiotowy z żądanym cert.,

• administrator Linux posiadający cert.: certyfikat Red Hat Linux Administrator lub wyższy i jednocześnie certyfikat VMware Certified Professional - Data Center Virtualization lub wyższy - 1 os.,

• ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający cert: IBM Certified Specialist - Storwize Family Technical Solutions lub wyższy - 1 os.,

• ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych, posiadający cert: IBM Certified Advanced Technical Expert – Power Systems with AIX v3 lub wyższy - 1 os.

Ponadto, w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego Wykon. winien wykazać, że dysponuje osob. wymienionymi powyżej oraz dodatkowo dysponuje co najmniej jedną osobą o następujących kwalifik.: Ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych producenta oferowanego rozwiązania równoważnego, posiadający cert. producenta dostarczanego sprzętu z zakresu instalacji, konfiguracji i strojenia macierzy dyskowych.

2. wykażą, że są autoryzowanym:

— partnerem firmy International Business Machines Corporation, wymagana jest autoryzacja na poziomie co najmniej Gold,

— partnerem producenta oferowanego rozwiązania na jednym z dwóch najwyższych poziomów (wg. klasyfikacji producenta sprzętu) – w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego.

Na potwierdzenie warunku Wykonawca dostarczy oświadczenie producenta potwierdzające status partnerski na rok 2019, zgodnie z określonymi wymogami;

3. posiadają wdrożone następujące systemy zarządzania:

a) system zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2009 w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych. Zamaw. dopuszcza cert. dla zaktualizowanego wydania normy lub równoważny;

b) system zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC27001:2007 w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych. Zamaw. dopuszcza cert. dla zaktualizowanego wydania normy lub równoważny;

c) system zarządzania ochroną środowiska PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych. Zamaw. dopuszcza cert. dla zaktualizowanego wydania normy lub równoważny.

II. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, wystarczającym będzie złożenie przez Wykon. właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

III. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego odpowiednio:

1. wykaz dostaw sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Zał. nr 6 do SIWZ wraz z niezbędn. dokum.;

2. wykaz osób zgodnie z Zał. nr 7 do SIWZ;

3. cert. wystawione przez akredytowaną jednostkę.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

I. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w następującej wysokości: tj.: 100 000,00 PLN.

II. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A., nr rachunku: 73 1240 6292 1111 0010 5525 6950;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3% całkowitej wartości brutto ceny ofertowej.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

I. Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu łączne wynagrodzenie, które obejmie wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy.

II. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w umowie, prawidłowo wystawionej faktury VAT.

III. Zamawiający umożliwia przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, w zakresie i na zasadach wskazanych w umowie.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Aukcja przeprowadzona będzie na platformie zakupowej PSG pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl. Szczegóły aukcji elektronicznej ujęte są w rozdziale 9 SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 12:30
Ort:

Jawne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej PSG w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, to jest:

1. dokumentów określonych w pkt III 1.2. i pkt III 1.3. niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów wskazanych w punktach 8.4. i 8.5 SIWZ;

2. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ust. oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ust., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenia wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

9. ośw. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ust.;

10. ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm).

II. Zam. informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Zam. pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta/Obowiązek informacyjny.

III. Wyk., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

IV. Oferując rozwiązanie równoważne Wyk. w formularzu ofertowym, stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ winien wskazać, że oferuje rozwiązanie równoważne oraz wraz z ofertą winien złożyć oparciu o Zał. nr 4 do SIWZ. Szczegółowe informacje określono w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/10/2019