Paslaugos - 51858-2020

03/02/2020    S23

Slovensko-Bratislava: Geologické služby

2020/S 023-051858

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 247-609397)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42181810
Poštová adresa: Námestie Ľudovíta Štúra
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 812 35
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erik Weiss
E-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Telefón: +421 259562114
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minzp.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)

Referenčné číslo: MŽP/NL-06/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
71351910 Geologické služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Špecifickými cieľmi zákazky sú:

— pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

— pre vybrané lokality vypracovať predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

— odstrániť príčiny vzniku environmentálnych záťaží,

— obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

— odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

— zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

— vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

— zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/01/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 247-609397

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 30/01/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 07/02/2020
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 30/01/2020
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 07/02/2020
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: