Dostawy - 51860-2023

27/01/2023    S20

Polska-Wrocław: Radiowozy policyjne

2023/S 020-051860

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-47-80
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lenik
E-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Tel.: +48 478714323
Faks: +48 478714885
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa max. 10 sztuk samochodów osobowych elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej współfinansowana ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu.

Numer referencyjny: PUZ-2380-001-050-001/2023/ML
II.1.2)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przed. zam. jest dostawa max. 10 sztuk samochodów osobowych elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej współfinans. ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu.

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zam. gwarantuje zakup 5 sztuk samochodów. Dostawa pozostałych samochodów, maks. do 5 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zam. oraz jego możliwości finansowych.

2. Dostawa obejmuje pojazdy nowe, wyprodukowane w 2023 r. spełniające wszystkie minimalne wymagania opisane w załącznikach numer 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.

3. Zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów posiadających jednolite (identyczne) parametry techniczne.

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dostarczyć pojazdy do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dostarczyć pojazdy do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 54-151 Wrocław, ul. Połbina 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ustawy Pzp dot. dostępności dla osób niepełnosprawnych, realizacja przewozu tych osób realiz. będzie innymi pojazdami przystosowanymi do takich przewozów w ramach posiadanego w Policji sprzętu lub poprzez uprawnioną do transportu osób niepełnosprawnych pomoc medyczną. Zam. uwzględnił w opisie przedmiotu zam. wymagane cechy produktu (pojazdu), w tym dostosow. do potrzeb wszystkich użytkowników. Pracownicy Zam., którzy będą użytkować pojazdy nie są osobami niepełnosprawnymi.

Postęp. nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

Zam. nie przewiduje udzielania zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Zam. nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dok. niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zam. nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zam. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zam. nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zam. wyłącznie przez wyk, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Zam. nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam.

Wyk. ubiegający się o udziel. zam. zobowiązani są dołączyć do składanej oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające że oferowana dostawa spełnia określone przez Zam. wymagania, cechy i kryteria.

1. Wykaz przed. śr. dowod., które należy dołączyć do składanej oferty.

1.1. Wyciąg ze świad. homologacji typu pojazdu dla pojazdu bazowego lub świadectwo zgod. WE dla kompletnych pojazdów, potwierdz. parametry pojazdu stanowiące podstawę do obliczenia punktów w kryteriach pozacenowych.

Zam. wymagając zał. do oferty: "Dokumentu potwierdz. spełnienie wymogu (świadectwo zgod.WE pojazdu bazowego) (.......) rozumie pod tym pojęciem przedst. wzoru takiego dok. dla pojazdu, który jest taki sam (ta sama marka i typ oraz posiadający te same parametry techniczne podlegające ocenie w ramach kryteriów pozacenowych) jak oferowany. W związku z tym, że kryterium oceny oferty stanowią m.in. parametry pojazdu ujawnione w tym dok., Zam. wymaga załączenia go do oferty dla porównania i oceny parametrów oferowanego pojazdu.

W związku z tym, że wskazany dok. stanowi potwierdz. parametrów oferowanego pojazdu (opis przedmiotu zam.), które stanowią kryteria oceny ofert, dokument ten nie podlega uzupeł. (jest treścią oferty).

1.2. Oświad. potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w załącznikach nr 1, 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ wyk. poprzez wypełnienie i podpisanie załączników numer 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do SWZ.

2. Forma przedmiotowych środków dowodowych:

2.1. Przed. środki dowod. sporządz. w języku obcym przekazuje się wraz z tłum. na j. polski.

2.2. W przyp. gdy przed. środki dowod. zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wyk., wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. lub podwyk. jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2.3. W przyp. gdy przed. środki dowod. zostały wystawione przez upow. podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone , kwalifik. podpisem elektron., poświad. zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej. Poświad. zgodności cyfrowego odwzor. z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wyk. lub wyk. wspólnie ubieg. się o udziel. zam. lub notariusz.

2.4. Przed. środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektr . i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. W przyp. gdy przed. środki dowod. niewystawione przez upoważ. podmioty zostały sporządzone jako dok. w postaci pap. i opatrzone własnoręcznym podpisem, przek. się cyfrowe odwzorowanie tego dok. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświad. zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej.

Poświad. zgod. dokonuje odpow. wyk. lub wyk.a wspólnie ubiegający się o udziel. zam. lub notariusz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczno - użytkowe / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup 5 sztuk samochodów. Dostawa pozostałych samochodów, maksymalnie do 5 sztuk, uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz jego możliwości finansowych.

1.2. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

- skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego oraz otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych,

- termin, w ciągu którego Zamawiający skorzysta z prawa opcji - decyzję o rezygnacji z prawa opcji lub decyzję o realizacji prawa opcji i jego zakresie Zamawiający podejmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, o czym zawiadomi pisemnie Wykonawcę,

- Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy,

- skorzystanie z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a brak złożenia zamówienia na dostawę samochodów objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawcy winni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne), niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Termin wykonywania zamówienia gwarantowanego: 150 dni licząc od daty podpisania umowy. Termin wykonywania zamówienia opcjonalnego: 150 dni licząc od daty podpisania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Klauzula RODO - Rozdział II SWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zam. przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”, tzn. Zam. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

2. W dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozp. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozp. (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Rozporządzenie to wprowadza m.in. zakaz udziału w wykonywaniu zam. pub. lub koncesji przez rosyjskich wyk. i podwyk. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z przepisami Artykułu 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozp. 2022/576 (UE):

2.1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zam. publ., a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2.2. W związku z tym, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

a) wyk. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

b) wyk., którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wyk. , którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 109 ustawy Pzp.

II. Zamawiający nie określa warunków udziału w postęp.

Cd. poniżej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zam. nie określa warunku zdolności ekonom. i finansowej.

Cd. Sekcji III.1.1)

1. JEDZ oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego.

Do oferty Wyk. zobowiązani są dołączyć:

1.1. aktualne na dzień jego złożenia oświadczenie własne wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie za pomocą formularza dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym oraz oświadczenie,

że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia przewidziane w: art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (UE) oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dokument JEDZ oraz oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.1.1. Dokument JEDZ – to Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowiący wzór standardowego formularza, określony w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

1.1.2. Wyk. może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SWZ w wersji edytowalnej (zał. nr 3 do SWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej Zam. wersji elektronicznej w formacie XML i korzystając z dostępnych narzędzi lub oprogramowania i zaimportować plik JEDZ zapisany w formacie XML do narzędzia,

które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego np. https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz.

1.1.3. W JEDZ należy wypełnić wskazane niewykreślone części:

- wskazane niewykreślone pola w część II

- wskazane niewykreślone pola w część III

- w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji)

- część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wyk. o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne),

oświadczenie JEDZ oraz oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia przewidziane w: art. 5k rozp. (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (UE) oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegający się o zamówienie (każdy konsorcjant, każdy wspólnik spółki cywilnej). Oświadczenia te, odpowiednio, mają

potwierdzać spełnianie warunku działu w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

1.1.5. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ oraz na formularzu oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ustawy Pzp.

1.1.6. Zam. nie żąda złożenia oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu od podwykonawców.

Cd. poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zam. będzie wymagać przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych (oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego do ich złożenia):

Zam. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych:

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające niepodleganie wykluczeniu:

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

1.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument ten (oświadczenie), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Zam. nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.2 i 1.4, dotyczących podwykonawców, potwierdzających, że wobec tych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania.

Cd. poniżej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. Sekcji III.1.1)

2. Forma składania podmiotowych środków dowodowych żądanych na wezwanie:

2.1 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2.2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświad. zgodności cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej w zakresie podmiotowych środków dowodowych dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

2.3. Podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświad. zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

3. Wyk. nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zam. posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wyk. w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Poz. 2452) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Poz. 2415).

6. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (w tym przypadku – JEDZ lub oświadczenia dot. podstaw wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w

postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zam. wezwie Wyk. odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu odbywa się zgodnie z przepisami art. 128 ustawy Pzp.

Cd. poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.

Informacja dla Wyk. wspólnie ubiegających się o udziel. zam. (konsorcja, spółki cywilne)

Oświadczenia (JEDZ i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozp. 2022/576 (UE) oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) potwierdzające niepodle. wykl. z postęp. składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty składane wraz z ofertą:

3.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje określone w zał. nr 2 do SWZ.

3.2. Przed. środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. VI SWZ, tj. Świadectwo homologacji bądź świadectwo zgodności WE dla kompletnych pojazdów oraz wypełnione i podpisane oświadczenia stanowiące przedmiotowy środek dowodowy (załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SWZ).

3.3. Wypełnione, w zakresie wskazanym przez Zam., aktualne na dzień składania ofert i podpisane oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp (JEDZ – zał. nr 3 do SWZ oraz oświad. o niepodleganiu wykl. wynikające z rozp. UE i związanej z tym ustawy z 13.04. 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zał. nr 3.1 do SWZ).

3.4. W przypadku, gdy ofertę (lub jakiekolwiek dokumenty dołączone do oferty) podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wyk., do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnom. do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektron. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Pełnom. w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifik. podpisem elektron. należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dok. opatrzone kwalifik. podpisem elektron. potwierdzającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdz. zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub mocodawca. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa (jego cyfrowe odwzorowanie) nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

3.5. Dodatkowo Wyk. ubiegający się wspólnie o udziel. zam. (np. spółki cywilne, konsorcja): zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wyk. ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wyk. w postępowaniu o udzielenie zam. pub. albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publ. w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wyk. (UWAGA!!! Pełnom. podpisuje wyłącznie mocodawca kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku wspólników s.c. dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przyp. konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum (oryginał - forma elektroniczna z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifik. podpisem elektronicznym poświad. zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej podpisane przez mocodawców lub notariusza)

3. Uzupełnianie i wyjaśnianie treści przedmiotowych środków dowodowych:

3.1. Wyciąg ze świadectwa homolog. typu pojazdu dla pojazdu bazowego lub świad. zgodności WE dla kompletnych pojazdów – nie podlega uzupeł.

3.2. Jeżeli wyk. nie złoży oświad. stanowiących przed. śr. dowod. wskazanych w pkt 1.2 (powyżej) lub złożone przedmiotowe środki dowod. będą niekompletne, Zam. wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realiz. umowy określ. w zał. nr 4 do SWZ - PPU. Zmiany umowy - Rozdział XXIII SWZ za: §1 PPU i §11

PPU. Zamawiający przewiduje wniesienie ZNWU

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Platforma zakupowa Open Nexus dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, Wrocław.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niepubliczne. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przygotowanie oferty – forma elektroniczna.

1.1. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie JEDZ i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wynikające z rozporządzenia UE i związanej z tym ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego), składa się, pod rygorem nieważności, w formie

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

1.2. Forma składania i podpisywania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych została opisana w Rozdziałach SWZ, które tych środków dotyczą.

1.3. Kwalifikowany podpis elektroniczny Wyk. składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platforma zakupowa). Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifik. podpisem elektronicznym. Następnie z tego folderu Wyk. zrobi folder zip. Bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania.

1.4. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników do SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

1.5. Każdorazowo, jeśli w niniejszej SWZ jest mowa o opatrzeniu / podpisaniu dokumentu/oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zam. wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 oraz 2320).

1.6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zam. wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES..

1.7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

1.8. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

1.9.1. Zam. rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

1.9.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

a) .zip

b) .7Z

1.9.3. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozp. KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie, jeżeli Zam. nie będzie mógł ich odczytać.

1.10. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zam. zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifik. w formacie PAdES.

b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

c) Zam. rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

d) Zam. zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określony pkt 8 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

cd RozXXV SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023