Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 518656-2021

13/10/2021    S199

Belgium-Edegem: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 199-518656

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitair Ziekenhuis Antwerpen
National registration number: BE0874 619 603
Postal address: Drie Eikenstraat 655
Town: Edegem
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2650
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Kitty Bertels
E-mail: kitty.bertels@uza.be
Telephone: +32 38213286
Internet address(es):
Main address: www.uza.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3749/EO/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Universitair ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Nieuwbouw gebouw Q - lot 5 levering, installatie en onderhoud van toestellen in de centrale sterilisatie afdeling (CSA)

Reference number: UZA/AD/21.180
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Main site or place of performance:

Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Drie Eikenstraat 655 te 2650 Edegem

II.2.4)Description of the procurement:

Nieuwbouw gebouw Q - lot 5 levering, installatie en onderhoud van toestellen in de centrale sterilisatie afdeling (CSA)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 4
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

zie selectieleidraad

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. In toepassing van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver zijn jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De

buitenlandse inschrijver dient dit echter wel in bij de offerte.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. geen negatief eigen vermogen

2. De omzet dient per boekjaar minimaal anderhalf keer het bedrag van onderhavige opdracht te bedragen

3. genormaliseerde bankrelaties

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Bewijs van erkenning door het FAGG als distributeur voor medische hulpmiddelen

2. De referenties van de kandidaat: Een lijst van de voornaamste leveringen of opdrachten die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, bij voorkeur in de EU, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De inschrijver geeft hierbij zijn akkoord om de referenties te contacteren. De opgegeven referenties dienen opgesteld te worden volgens de tabel in bijlage en kunnen desgevallend aangevuld worden met bijkomende informatie (Bijlage C). De referenties dienen van een gelijkaardige aard en omvang te zijn dan de voorliggende opdracht.

De referenties dienen te kunnen aantonen dat de kandidaat vertrouwd is met de inrichting van centrale sterilisatieafdelingen bij voorkeur in de EU. Hoe meer deze ervaring aanleunt bij de conceptuele specificaties die in het voorwerp van de opdracht worden vermeld, hoe hoger de technische bekwaamheid voor dit selectiecriterium wordt ingeschat.

3. Technische bekwaamheid / organisatie van de interventiedienst om een opdracht zoals de voorliggende te kunnen uitvoeren

Geef een gedetailleerd overzicht van de beschikbare service

Deze informatie omvat minimaal;

- Wie is Nederlandstalig single point of contact voor het UZA en hoe kunnen we hem/haar bereiken?

- Wie is Nederlandstalig technisch aanspreekpunt voor het UZA en hoe kunnen we hem/haar bereiken?

o Gelieve beschikbaarheid van uren en dagen te specifiëren.

- Hoe dient een technisch defect gemeld te worden?

- Wat is de maximum response tijd in uren wanneer een defect instrument volgens antwoord van vorige vraag wordt gemeld?

- Wat is de maximum interventie tijd in uren (m.a.w. technieker is ter plaatse om defect op te lossen) wanneer een defect volgens antwoord van vorige vraag wordt gemeld?

- Wordt de melding behandeld door techniekers werkende bij de firma van verkoop of wordt dit uitbesteed naar een externe firma of dochterbedrijf?

- Geef de interventietijd tussen het melden van de herstelling en het uitvoeren van de herstelling door de technieker?

4. Technische bekwaamheid om de diensten te kunnen blijven verstrekken – Voorraadbeheer binnen de firma:

- Waar bevindt zich het magazijn van de kritische onderdelen?

- Wat is de maximale levertijd van kritische onderdelen inclusief vervoer?

- Waar bevindt zich het magazijn van niet-kritische onderdelen en verbruiksartikelen?

- Wat is de maximale levertijd van niet-kritische onderdelen en verbruiksartikelen inclusief vervoer?

- De wisselstukken van de geleverde apparatuur moeten gedurende de gebruikelijke levensduur van tenminste 10 jaar in voorraad gehouden worden bij de leverancier. Gelieve de minimale termijn van 10 jaar of een eventueel verlenging hiervan te bevestigen?

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Voorleggen van het bewijsstuk. Indien niet van toepassing voor dit type apparatuur wordt dit expliciet door de inschrijver vermeld.

2. Minimum 4 referenties met attest van goede uitvoering.

3. Bekwaamheid om een interventie binnen een redelijke interventietijd te kunnen realiseren gelet op het voorwerp van de opdracht

4. Bekwaamheid om gedurende minstens 10 jaar de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Postal address: Bolivarplaats 20 bus 7
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Postal address: Bolivarplaats 20 bus 7
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2021