Услуги - 518684-2019

31/10/2019    S211

България-София: Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи

2019/S 211-518684

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/vatreshnotrabna_inspekciya_s_inteligentni_butala_na_uchastaci_ot_gazoprenosnata_mreja_na_bulgartransga-561-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 29396358
Електронна поща: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bulgartransgaz.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 2 обособени позиции

Референтен номер: 190-111
II.1.2)Основен CPV код
76600000 Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20“), с дължина от 57 км. Обособена позиция № 2 Инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40“), единият е с дължина 175 км и другият е с дължина 165 км. Инспекциите включва изпълнение на задачи: Задача 1 — Извършване на мобилизация,полеви инспекции,полеви доклад и предварителни доклади; Задача 2 — Изготвяне на доклади за участъците; Задача 3 — Извършване на обучение. Гаранционно поддържане при установени несъответствия в докладваните данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади, изразяващо се повторен анализ и коригиране в т.ч. повтаряне на инспекционни дейности и доклади.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20”)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
76600000 Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31 Северозападен
Основно място на изпълнение:

Трасето на газопровод от газопреносната мрежа, с външен диаметър Ду 500 (20“) в участъка ОС Батулци — ОС Чирен, с дължина 57 км.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1 Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с MFL технология, или еквивалентна на участък Ду 500 (20“), с дължина 57 км, която включва изпълнение на задачи: Задача 1 — Извършване на мобилизация, полеви инспекции, полеви доклад и предварителен доклад; Задача 2 — Изготвяне на доклади за участъка; Задача 3 — Извършване на обучение. Гаранционно поддържане при установени несъответствия в докладваните данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади, изразяващо се повторен анализ и коригиране в т.ч. повтаряне на инспекционни дейности и доклади.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 290
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на Услугите (задачите) без гаранционната поддръжка, е не повече от 290 (двеста и деветдесет) календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за предаване от възложителя и приемане от изпълнителя на участъка.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40”)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
76600000 Услуги по технически контрол и проверка на тръбопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG34 Югоизточен
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Трасето на газопровод от газопреносната мрежа, с външен диаметър Ду 1000 (40“) в участъците ОС Лозенец — ОС Стряма с дължина 175 км и ОС Стряма — ОС Пиперево, с дължина 165 км.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2 Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала с ЕМАТ технология и MFL технология, или еквивалентни, на два участъка Ду 1000 (40“), единият е с дължина 175 км и другият е с дължина 165 км. Инспекциите включва изпълнение на задачи: Задача 1 — Извършване на мобилизация,полеви инспекции,полеви доклад и предварителни доклади; Задача 2 — Изготвяне на доклади за участъците; Задача 3 — Извършване на обучение.Гаранционно поддържане при установени несъответствия в докладваните данни за дефекти и/или съоръжения по газопровода, както и несъответствия в изготвените доклади, изразяващо се повторен анализ и коригиране в т.ч. повтаряне на инспекционни дейности и доклади.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 290
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на услугите (задачите) без гаранционната поддръжка, е не повече от 290 (двеста и деветдесет) календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за предаване от възложителя и приемане от изпълнителя на участъците.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква в конкретната процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква в конкретната процедура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1. чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел В —Технически и професионални способности на еЕЕДОП. Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за техническите и професионални способности по т. 2. чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В — Технически и професионални способности на еЕЕДОП. Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката в който се посочва професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т.ч. конкретните вътрешнотръбни инспекции, в които специалистът е участвал, и в които е извършвал дейности, идентични с тези, които ще осъществява в изпълнение на настоящата поръчка.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т.3. чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел Г — Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника и с обхват инспекционни дейности на газопроводи.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т. 1, т. 2 и т 3. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.Забележка: поради обстоятелството, че критериите за подбор по т. 1. и т. 2. са различни за обособените позиции, участниците представят документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за двете обособени позиции поотделно.Документите,чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията,посочени в раздел изисквания за сключване и изпълнение на договор от указанията за подготовка на оферта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

По т.1 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

1.Участникът да е изпълнил минимум една дейност идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

За обособена позиция № 1

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира изпълнена вътрешнотръбна инспекция на:

— участък от газопровод с диаметър равен или по-голям от Ду 500 (20“) и дължина на участъка равна или по-голяма от 57 км с използване на инспекционни бутала с MFL технология или еквивалентна и изготвена „Програма за ремонти“ на база получените резултати за участъка.

За обособена позиция № 2

— участък/ци от газопровод/и с диаметър равен или по-голям от Ду 1 000 (40“) и дължина на участъка/ците равна или по-голяма от 340 км с използване на инспекционни бутала с MFL технология и ЕМАТ технология или еквивалентни и изготвена „Програма за ремонти“ на база получените резултати за участъка/ците.

По т. 2 — във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, както следва:

За обособена позиция № 1 — Участникът трябва да разполага с персонал, който ще използва за извършване на услугите, свързани с предмета на поръчката, а именно: минимум по един специалист със следната професионална компетентност:

— За извършване на полеви дейности с наличието на умения усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция във връзка с извършване на пуск и приемане на инспекционни бутала — участие в минимум 2 пуска и приема на инспекционни бутала на тръбопроводи с диаметър равен или по-голям от 20'' с посочване на конкретните вътрешнотръбни инспекции,

— За оценка на данни от вътрешнотръбни инспекции, сертифициран по стандарт ANSI/ASNT-ILI-PQ-2005 или еквивалент с посочване на същия.

За обособена позиция № 2 — Участникът трябва да разполага с персонал, който ще използва за извършване на услугите, свързани с предмета на поръчката, а именно: минимум по един специалист със следната професионална компетентност:

— За извършване на полеви дейности с наличието на умения усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция във връзка с извършване на пуск и приемане на инспекционни бутала — участие в минимум два пуска и приема на инспекционни бутала на тръбопроводи с диаметър равен или по-голям от 40'' с посочване на конкретните вътрешнотръбни инспекции. — За оценка на данни от вътрешнотръбни инспекции, сертифициран по стандарт ANSI/ASNT-ILI-PQ-2005 или еквивалент с посочване на същия.

По т. 3 — Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или еквивалентен с обхват инспекционни дейности на газопроводи.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора,определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от Стойността на Договора по обособената позиция без ДДС със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на гаранционното поддържане, като при необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова под формата на парична сума,банкова гаранция или застраховка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 3.1.—3.12. вкл., в т.ч. и когато частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя, от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/12/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/12/2019
Местно време: 10:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят: за участниците (Уч) в процедурата—представляващ/и уч представят документ за самоличност, копие на документ,удостоверяващ актуалното състояние (АкС) на уч (отнася се за чуждестранни Уч(ЧУч)). ЧУч представят документа, удостоверяващ АкС, и в превод на български език (БГ); продължава в т. VI.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

От т.IV.2.7): За упълномощените представители на Уч-документ за самоличност,пълномощно, копие на документ,удостоверяващ АкС на съответния Уч (отнася се за ЧУч). ЧУч представят документа, удостоверяващ АкС, и съответното пълномощно и в превод на БГ; за представителите на средствата за масово осведомяване-документ за самоличност, служебна карта или друг документ,удостоверяващ служебното положение,по силата на което лицето има право на присъствие.

1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд: Участниците(Уч) могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. БЪЛГАРИЯ и относими към услугата, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:Национална агенция по приходите — информационен телефон на НАП — +359 70018700; www.nap.bg; относно задълженията, опазване на околната среда — Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч, София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, тел: +359 29406331, http://www3.moew.government.bg/; относно задълженията,закрила на заетостта и условията на труд — Министерство на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg,София1051, „Триадица“ № 2, тел: +359 28119443.

2. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/10/2019