Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 518687-2021

13/10/2021    S199

România-Constanța: Piatră de carieră şi concasată

2021/S 199-518687

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO1875349
Adresă: Strada: Vârful cu Dor, nr. 10
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900035
Țară: România
Persoană de contact: Laura Cobzaru
E-mail: secratariat@conforturban-ct.ro
Telefon: +40 241672299
Fax: +40 241672299
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.conforturban-ct.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: inst guv de legea pblica
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Piatră de carieră şi concasată

Număr de referinţă: 1875349.2021.6
II.1.2)Cod CPV principal
14212300 Piatră de carieră şi concasată
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se doreste achizitionarea de Piatra de cariera si concasata sort 0/63 mm , 22,4/63 mm, 63/90 mm, 63/180 mm, 8/16 mm şi 16/22,4 mm.

Este necesara achizitia acestor produse pentru executarea lucrarilor de infrastructura specifice din cadrul Santierului de constructii si reparatii drumuri al SC CONFORT URBAN SRL, aferente proiectelor noi ce vor fi demarate la solicitarea Primariei Municipiului Constanta.

Nr.de zile pana la care se pot sol clarif.inainte de data limita de dep a ofertelor/candidaturilor, VA FI DE: 20 de zile. AC va raspunde la sol. de clarificare/info suplim. in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

AC are oblig de a anula proced de atrib a contr de achiz pub/acord - cadru in urm cazuri:

a)daca nu a fost dep nicio of/solicit de particip sau daca nu a fost dep nicio of admisib;b) daca au fost dep of admisib care nu pot fi compar din cauza mod neuniform de abord a sol teh si/ori fin;c) daca incalc ale prev leg afect proced de atrib sau daca este imposib incheierea contr;d) CNSC sau instanta de judec disp modif/elim unor specif teh/cerinte din CS ori din alte doc emise in leg cu proced de atrib a. i. nu mai poate fi atins in mod coresp scopul achiz, iar AC se afla in imposib de a adopta mas de remed, fara ca ac sa afect princip achiz pub;e) daca contr nu poate fi incheiat cu ofert a carui of a fost stab castig din cauza fapt ca ofert in cauza se afla intr-o sit de forta maj sau in imposib fortuita de a exec contr si nu exista o of clasata pe locul 2 admisib. f) AC isi rezerva dreptul de a solicita denuntarea unilaterala a contr in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului pub, cu cond notificarii Contractantului cu cel putin 5 zile inainte de momentul denuntarii. In cazul incetarii contr de catre AC, aceasta va plati doar prod furnizate pana la data incetarii acestuia.

g)Proced. de atrib. a contr. de achiz. pub. este inițiata sub incidența prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contr. de achiz. pub. este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respect. disp. ref. la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. h) Avand in vedere dispozitiile L98/2016 privind achiz. pub. si HG 395/2016, cu modif. si complet. ulterioare., AC preciz. ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achiz. vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie.i) În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, AC, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula proced de atrib., in condit in care nu exista o alta sursa de finantare, in conf. cu prev. Art. 212 alin (1) lit. c teza 2 din L 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare, fiind impos. incheierea contr. de achiz. pub.; j) Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca AC nu poate fi consid. raspunz. pt. vreun prejudiciu in cazul anularii proced. de atrib., indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proced accepta utiliz condit spec de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga rasp in rap cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in sit descrisa. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 6 luni de la incheierea si publicarea Raportului Procedurii.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 403 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Municipiul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin contractul de delegare a gestiunii nr. 46590/03.04.2013 incheiat intre Municipiul Constanta si SC Confort Urban SRL, in calitate de administrator al tramei stradale, SC CONFORT URBAN SRL are obligatia realizarii lucrarilor de reparatii, intretinere si investitii aferente drumurilor, trotuarelor, parcajelor publice.

Prin achizitia produselor si completarea stocului existent, se asigura continuitatea activitatii din cadrul Santierului de Constructii si Reparatii Drumuri, piatra de cariera si concasata fiind necesara pentru realizarea lucrarilor de infrastructura specifice in cadrul proiectelor privind intretinerea, repararea si modernizarea tramei stradale a Municipiului Constanta.

Cantitatile necesare estimate sunt prezentate in cadrul Caietului de sarcini nr.183/11.01.2021.

Valoarea acordului cadru este estimata intre 1.408.500,00 lei fara TVA si 2.817.000,00 lei fara TVA, iar valoarea maxima a unui contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa-l incheie este: 939.000,00 lei fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Distanta rutiera / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 048-120153
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 89
Titlu:

Contract subsecvent nr.1 inregistrat cu nr.89 din data de 31.08.2021 la Acordul Cadru nr.88 /31.08.2021 privind achizitia publica de '' Piatra de cariera si concasata"

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Consal Trade Srl
Număr naţional de înregistrare: RO 6857947
Adresă: Strada Aurel Vlaicu, Nr. 52
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900055
Țară: România
E-mail: gdaniela@consaltrade.ro
Telefon: +40 0241588482
Fax: +40 0241589520
Adresă internet: www.consaltrade.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 939 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 801 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 88
Titlu:

Acord Cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Consal Trade Srl
Număr naţional de înregistrare: RO 6857947
Adresă: Strada Aurel Vlaicu, Nr. 52
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900055
Țară: România
E-mail: gdaniela@consaltrade.ro
Telefon: +40 0241588482
Fax: +40 0241589520
Adresă internet: www.consaltrade.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 817 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 403 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Achizitii
Adresă: Str. Varful cu Dor, Nr.10
Localitate: Constanta
Cod poștal: 900035
Țară: România
E-mail: secretariat@conforturban-ct.ro
Telefon: +40 241672299
Fax: +40 241672299
Adresă internet: www.conforturban-ct.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/10/2021