The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 519021-2022

23/09/2022    S184

Nederland-Pijnacker: Prefabgebouwen

2022/S 184-519021

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Nationaal identificatienummer: 512074379
Postadres: Oranjeplein 1
Plaats: Pijnacker
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2641 EZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Lorain Doppert
E-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl
Telefoon: +31 153626262
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pijnacker-nootdorp.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tijdelijke huisvesting t.b.v. vluchtelingen uit Oekraïne - versnelde procedure

Referentienummer: 1366775
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000 Prefabgebouwen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Pijnacker-Nootdorp volgt voor deze Europese aanbesteding de versnelde openbare procedure.

De opdracht betreft het leveren en plaatsen van 15 woonunits voor de tijdelijke huisvesting van 50 vluchtelingen uit de Oekraïne.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.500.000,00

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 171-484011
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Doordat opdrachtgever een aantal wezenlijke wijzigingen doorvoert in het

proces nav de nota van inlichtingen, zijn wij genoodzaakt de aanbesteding te rectificeren.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en.../Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2022