Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519035-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Rzeszów: Équipements médicaux

2021/S 199-519035

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 181-468239)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Rzeszowski
Adresse postale: al. Rejtana 16c
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-959
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Bałchan
Courriel: tbalchan@ur.edu.pl
Téléphone: +48 178721079
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ur.edu.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ZP/UR/248/2021 „Dostawa trenażerów, fantomów i symulatorów dla Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego - w ramach projektu WCSM”

Numéro de référence: ZP/UR/159/2021
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 4 odrębnych i niezależnych od siebie częściach: trenażerów, fantomów i symulatorów dla Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zamówienie zostało podzielone na 4 odrębne części (zadania).

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ stanowiący załączniki nr 4 do SWZ (zadania od nr 1 do 4)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 181-468239

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nazwa:
Au lieu de:

Numer referencyjny: ZP/UR/159/2021

Lire:

Numer referencyjny: ZP/UR/248/2021

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 40

Lire:

Okres w dniach: 66

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 40

Lire:

Okres w dniach: 66

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 40

Lire:

Okres w dniach: 66

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 40

Lire:

Okres w dniach: 66

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 19/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 22/10/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 19/10/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 22/10/2021
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: