Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519036-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Wrocław: Consommables médicaux

2021/S 199-519036

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 178-463047)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Adresse postale: ul. H. Kamieńskiego 73 a
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 51-124
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Roma Komora; Monika Wojciechowska
Courriel: zp@wssk.wroc.pl
Téléphone: +48 713270491
Fax: +48 713270425
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wssk.wroc.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa materiałów stosowanych w dializach domowych

Numéro de référence: Szp/FZ-44/2021
II.1.2)Code CPV principal
33140000 Consommables médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do dializ domowych do magazynu Apteki szpitalnej lub na adres pacjenta wskazany przez Zamawiającego, zwanych dalej „wyrobami”.

2. Rodzaj oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.3 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.

3. Cena oferty obejmuje koszt dostawy materiałów określonych w ust.1 do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego lub na adres pacjenta wskazany przez Zamawiającego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 178-463047

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 25/10/2021
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 09:30
Lire:
Date: 25/10/2021
Heure locale: 09:30
VII.2)Autres informations complémentaires: