Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 519037-2018

24/11/2018    S227

Poland-Otwock: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2018/S 227-519037

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
National registration number: nr postępowania DZP.26.64/2018
Postal address: ul. Konarskiego 13
Town: Otwock
NUTS code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postal code: 05-400
Country: Poland
Contact person: Olimpia Jobda
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Telephone: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477
Internet address(es):
Main address: www.spskgruca.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 24 miesięcy

Reference number: DZP.26.64/2018
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 24 miesięcy.

2. Zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ – specyfikacja szczegółowa.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załącznikach nr 4 i 6 do SIWZ tj. istotnych warunkach umowy oraz specyfikacji szczegółowej.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 026 128.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Punkt poboru Konarskiego 13, Otwock - szpital:

Punkt poboru blok mieszkalny przy ul. Lelewela 20,

Punkt poboru blok mieszkalny przy ul. Konarskiego 9.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 24 miesięcy.

2. Zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ – specyfikacja szczegółowa.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załącznikach nr 4 i 6 do SIWZ tj. istotnych warunkach umowy oraz specyfikacji szczegółowej.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 115-261182
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 24 miesięcy

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Green SA
Town: Wrocław
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 492 137.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 31 000,00

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.64/2018”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/11/2018