Supplies - 519037-2018

24/11/2018    S227

Poland-Otwock: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2018/S 227-519037

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
National registration number: nr postępowania DZP.26.64/2018
Postal address: ul. Konarskiego 13
Town: Otwock
NUTS code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postal code: 05-400
Country: Poland
Contact person: Olimpia Jobda
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Telephone: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477
Internet address(es):
Main address: www.spskgruca.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 24 miesięcy

Reference number: DZP.26.64/2018
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 24 miesięcy.

2. Zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ – specyfikacja szczegółowa.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załącznikach nr 4 i 6 do SIWZ tj. istotnych warunkach umowy oraz specyfikacji szczegółowej.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 026 128.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Punkt poboru Konarskiego 13, Otwock - szpital:

Punkt poboru blok mieszkalny przy ul. Lelewela 20,

Punkt poboru blok mieszkalny przy ul. Konarskiego 9.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 24 miesięcy.

2. Zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ – specyfikacja szczegółowa.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załącznikach nr 4 i 6 do SIWZ tj. istotnych warunkach umowy oraz specyfikacji szczegółowej.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 115-261182
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Sprzedaż energii elektrycznej dla SPSK w Otwocku przez okres 24 miesięcy

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Green SA
Town: Wrocław
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 492 137.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 31 000,00

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.64/2018”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/11/2018