Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519042-2021

13/10/2021    S199

Suède-Karlskrona: Appareils de purification de l'eau

2021/S 199-519042

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 186-481292)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Karlskrona kommun
Numéro national d'identification: 212000-0829
Adresse postale: Östra Köpmansgatan 1
Ville: Karlskrona
Code NUTS: SE221 Blekinge län
Code postal: 371 83
Pays: Suède
Point(s) de contact: Lena Dalström
Courriel: Lena.Dalstrom@karlskrona.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.karlskrona.se

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Reningsanläggning för förorenat vatten Pottholmen, inköp och drift

Numéro de référence: KS 2021/8933 2.6.1
II.1.2)Code CPV principal
42912330 Appareils de purification de l'eau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Upphandlingen avser en entreprenad, innehållande inköp av en komplett anläggning, idrifttagande av anläggningen, skötsel och underhåll samt reservdelar, funktionsansvar och garantier enligt upphandlingsdokumenten.

Leverans och montage av reningsanläggningen med utgångspunkt enligt NLM19 samt drift, skötsel och underhåll under hela avtalets längd.

Leverantören ska kunna åta sig rollen som Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och Utförande (BAS-U).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 186-481292

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Au lieu de:
Date: 22/10/2021
Heure locale: 23:59
Lire:
Date: 05/11/2021
Heure locale: 23:59
Numéro de section: IV.2.6)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
Au lieu de:
Date: 12/04/2022
Lire:
Date: 05/05/2022
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning
Au lieu de:
Date: 25/10/2021
Heure locale: 00:00
Lire:
Date: 08/11/2021
Heure locale: 00:00
VII.2)Autres informations complémentaires: