Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519051-2021

13/10/2021    S199

Suède-Stockholm: Équipements médicaux

2021/S 199-519051

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 176-456528)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Karolinska Universitetssjukhuset
Numéro national d'identification: 232100-0016
Adresse postale: Inköpsavdelningen
Ville: Stockholm
Code NUTS: SE11 Stockholm
Code postal: 171 76
Pays: Suède
Point(s) de contact: Carina Pettersson
Courriel: carina.u.pettersson@sll.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.karolinska.se

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Produkter och utrustning för mikrovågsablation

Numéro de référence: 19-180
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Anbudsinbjudan

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder till anbudsgivning för upphandling av ett avtal avseende komplett funktion för mikrovågs-ablation av tumörer (dvs antenner, generator etc).

Karolinska söker med upphandlingen efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för Verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta. Antagen Leverantör kommer att vara en mycket viktig partner med ett nära samarbete i Karolinskas vårdflöde inom upphandlat område.

Leverantörer till Karolinskas verksamhet ska upprätthålla effektiva och optimerade rutiner för logistik och administration rörande beställningar, leveranser, prislistor, fakturering, support och utbildning anpassade till Karolinskas modell.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 176-456528

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning
Au lieu de:
Date: 12/10/2021
Heure locale: 00:00
Lire:
Date: 19/10/2021
Heure locale: 00:00
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Au lieu de:
Date: 11/10/2021
Heure locale: 23:59
Lire:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 23:59
VII.2)Autres informations complémentaires: