Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519058-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Rzeszów: Consommables pour dialyse rénale

2021/S 199-519058

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 182-473003)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Adresse postale: ul.Szopena 2
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-055
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
Courriel: dzp@szpital.rzeszow.pl
Téléphone: +48 178666096
Fax: +48 178666097
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawy dializatorów niskoprzepływowych, wyskoprzepływowych i ultrafiltrów do sztucznej nerki.

Numéro de référence: ZP.261.12-Z.2021, Postępowanie nr 62
II.1.2)Code CPV principal
33181520 Consommables pour dialyse rénale
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy dializatorów niskoprzepływowych, wyskoprzepływowych i ultrafiltrów do sztucznej nerki wyszczególnionego w Częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym:

a) Część nr 1 - Dializatory niskoprzepływowe;

b) Część nr 2 - Dializatory wyskoprzepływowe;

c) Część nr 3 - Ultrafiltrów do aparatów Fresenius jakie posiada Zamawiający.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte w Formularzach cenowo - ofertowych dla Części od nr 1 do nr 3 (Załączniki nr 1 do SWZ), będących integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo - ofertowych dla Części od nr 1 do nr 3 (Załączniki nr 1 do SWZ), będących integralną częścią SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 182-473003

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 21/10/2021
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 25/10/2021
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 18/01/2022
Lire:
Date: 22/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 21/10/2021
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 25/10/2021
Heure locale: 09:00
VII.2)Autres informations complémentaires: