Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519061-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Logiciels de TI

2021/S 199-519061

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 179-465409)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowa Agencja Atomistyki
Adresse postale: Bonifraterska 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-203
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Strojek
Courriel: zamowienia@paa.gov.pl
Téléphone: +48 225562803
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/paa/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa oprogramowania przeznaczonego do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo – płacowej oraz prowadzenia ewidencji majątku i gospodarki magazynowej (oprogramowanie użytkowe) wraz z licencjami

Numéro de référence: 154/2021/DBO
II.1.2)Code CPV principal
48517000 Logiciels de TI
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa oprogramowania przeznaczonego do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo – płacowej oraz prowadzenia ewidencji majątku i gospodarki magazynowej (oprogramowanie użytkowe) wraz z licencjami, dostosowanie i wdrożenie oprogramowania użytkowego w środowisku informatycznym Zamawiającego, przeprowadzenie instruktażu użytkowników i administratorów oraz zapewnienie świadczenia opieki technicznej utrzymaniowej i dedykowanej asysty technicznej w okresie gwarancji.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 179-465409

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7
Lot nº: II.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 1975

Lire:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 2055

VII.2)Autres informations complémentaires: