Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519067-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Prabuty: Produits pharmaceutiques

2021/S 199-519067

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 179-465466)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.Kuracyjna 30
Ville: Prabuty
Code NUTS: PL634 Gdański
Code postal: 82-550
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Courriel: zamowienia@szpitalprabuty.pl
Téléphone: +48 552624346
Fax: +48 552782435
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.prabuty.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawę produktów leczniczych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o.

Numéro de référence: ZP/9/21
II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych, w tym gazów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o. o. których szczegółowy opis, a także opis części – pakietów, wykaz produktów, szacunkowe ilości oraz wymagania określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 55 części – pakietów.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną ilość części-pakietów.

4. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części - pakiety. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu. Złożenie oferty nie obejmującej całego przedmiotu zamówienia znajdującego się w części- pakiecie spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji oraz dostawy reguluje formularz asortymentowo-cenowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 179-465466

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.6
Lot nº: wszystkie części
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:

Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2022

Lire:

Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2022

Numéro de section: IV.2.2
Lot nº: wszystkie części
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 20/10/2021
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.7
Lot nº: wszystkie części
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 18/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 20/10/2021
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: