Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519072-2021

13/10/2021    S199

Polska-Bychawa: Znaki drogowe

2021/S 199-519072

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 188-488559)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Adres pocztowy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5
Miejscowość: Bychawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Król
E-mail: rdw.lublin@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 815661393
Faks: +48 815660256
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.lublin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Numer referencyjny: R4.ST.372.10.2021.ik
II.1.2)Główny kod CPV
34992200 Znaki drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

1.1. Zad. Nr 1. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją.

1.2. Zad. Nr 2. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Dokładny zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia dla zad 1 i 2 stanowiący załącznik do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 188-488559

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Powinno być:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/01/2022
Powinno być:
Data: 12/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: