Fournitures - 519072-2021

13/10/2021    S199

Polska-Bychawa: Znaki drogowe

2021/S 199-519072

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 188-488559)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Adres pocztowy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5
Miejscowość: Bychawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Król
E-mail: rdw.lublin@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 815661393
Faks: +48 815660256
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.lublin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Numer referencyjny: R4.ST.372.10.2021.ik
II.1.2)Główny kod CPV
34992200 Znaki drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

1.1. Zad. Nr 1. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją.

1.2. Zad. Nr 2. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Dokładny zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia dla zad 1 i 2 stanowiący załącznik do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 188-488559

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Powinno być:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/01/2022
Powinno być:
Data: 12/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: