Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519072-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Bychawa: Panneaux de signalisation routière

2021/S 199-519072

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 188-488559)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Adresse postale: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5
Ville: Bychawa
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 23-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ireneusz Król
Courriel: rdw.lublin@zdw.lublin.pl
Téléphone: +48 815661393
Fax: +48 815660256
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.lublin.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Numéro de référence: R4.ST.372.10.2021.ik
II.1.2)Code CPV principal
34992200 Panneaux de signalisation routière
II.1.3)Type de marché
Fournitures

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 188-488559

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Lire:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 11/10/2021
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 08/01/2022
Lire:
Date: 12/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 11/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: