Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519091-2021

13/10/2021    S199

Roumanie-București: Véhicules automobiles à usage spécifique

2021/S 199-519091

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 186-481285)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3
Numéro national d'identification: 39793637
Adresse postale: Strada: Steriadi Jean Alexandru, nr. 17
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 032494
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: SEPTIMIU MIHAI BADIU
Courriel: achizitii@salubritate3.ro
Téléphone: +40 720777511/12/13/14/15
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primarie3.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare Autogunoiere, Autospeciale complexe

Numéro de référence: 39793637_2021_PAAPD1312719
II.1.2)Code CPV principal
34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Pentru asigurarea continuității prestării serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București , respectarea indicatorilor de performanță în prestarea activităților specifice serviciului public de salubrizare care i-au fost date în administrare; Respectarea cerințelor prevăzute în legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților, este necesar un numar suficient de autogunoiere si autospeciale pentru a realiza in mod continuu si neintrerupt sarcinile . Astfel se solicita achizitionarea autogunoierelor si a mono operatoarelor semi-automate dupa cum urmeaza:

1 LOT I – Autogunoiera compactare – 7.5 mc 4 Buc

2 LOT II – Autogunoiera compactare – 14 mc 2 Buc

3 LOT III – Autogunoiera compactare – 16 mc 4 Buc

4 LOT IV – Mono operator semi automat -24 mc 3 Buc

Atentie :Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, avand in vedere ca potrivit art 161 din Legea 98/2016, operatorii economici trebuie sa aiba cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor pentru a-si intocmi oferta, in conformitate cu raspunsurile si informatiile suplimentare publicate de Autoritatea Contractanta.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 186-481285

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitate tehnica si profesionala
Au lieu de:

-

Lire:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat în ultimii 3 ani contracte similare, furnizare de produse similare in valoare de minim :LOT I – Autogunoiera compactare – 7.5 mc -1.236.801,76 Lei + TVALOT II – Autogunoiera compactare – 945.478,96 Lei + TVALOT III – Autogunoiera compactare – 16 mc - 2.097.835,12 Lei + TVALOT IV – Mono operator semi automat -24 mc - 4.450.594,59 Lei + TVAIn cazul in care Ofertantul doreste sa participe la toate cele IV loturi se va prezenta dovada ca realizat in ultimii 3 ani contracte de produse similare in valoare de minim - 8.730.710,43 Lei + TVASe va completa DUAE separat de subcontractanti. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a).Inainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele incheiate intre contractant si subcontractanti, conform art.218 alin.(4) din Legea nr.98/2016.Ofertantul va constitui o garanție pentru participare în cuantum de :Lot I – Autogunoiera 7.5mc – 12.368,02 LeiLot II -Autogunoiera 14mc – 9.454,79 LeiLot III -Autogunoiera 16mc – 20.978,35 LeiLot IV- Mono operator semi-automat 24 mc – 44.505,95 LeiGarantia de participare se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 35 si art. 36 din H.G. nr. 395/2016, prin: - virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau - ordin de plata în contul autoritatii contractante RO15TREZ7035006XXX020513, CIF39793637, deschis la Trezoreria Sectorului 3, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna cel târziu la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se restituie sau retine, dupa caz, conform art. 37 si 38 din HG nr. 395/2016. Cursul la care se va realiza echivalenta in alta moneda este cel de la data publicarii anuntului de participare in SEAP, stabilit de BNR. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limita a depunerii ofertei. Se vor respecta dispozitiile art. 132 alin. 3 din HG 395/2016. Prevederile HG nr. 395/2016, art. 36 alin. (3) - (5) se aplica în mod corespunzator. Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi prezentată în original şi va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română.Garantie de buna executie- Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie in conformitate cu HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului semnat. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si se poate constitui fie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contractDacă ofertantul doreste, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, in acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului fără TVA.Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

VII.2)Autres informations complémentaires:

Se va completa si DUAE revizuit alaturi de DUAE in format editabil de pe pagina principala SEAP -informatii de interes -Formular editabil DUAE.