Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519092-2021

13/10/2021    S199

Roumanie-Arad: Ordinateurs personnels

2021/S 199-519092

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 191-494442)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL ARAD
Numéro national d'identification: 3519925
Adresse postale: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Ville: Arad
Code NUTS: RO421 Arad
Code postal: 310025
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: PETRU STELIAN ADAM
Courriel: petru.adam@primariaarad.ro
Téléphone: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariaarad.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Tehnică de calcul (hardware și software)

Numéro de référence: 35F
II.1.2)Code CPV principal
30213000 Ordinateurs personnels
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizarea de echipamente si software-uri noi si de calitate, care să satisfacă în proporție de 100% cerințele legale și reglementările aplicabile și în egală măsură interesele beneficiarilor de servicii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor echipamente.

Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau echivalent». Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in mod complet si corect in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art. 160-161 din legea 98/2016

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 191-494442

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 03/11/2021
Lire:
Date: 15/11/2021
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 03/11/2021
Lire:
Date: 15/11/2021
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 03/05/2022
Lire:
Date: 13/05/2022
VII.2)Autres informations complémentaires: