Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519098-2021

13/10/2021    S199

Slovaquie-Spišská Nová Ves: Équipements médicaux

2021/S 199-519098

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 166-433111)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Numéro national d'identification: 36597350
Adresse postale: ul. Jánskeho
Ville: Spišská Nová Ves
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Code postal: 05201
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Osoba poverená realizáciou VO
Courriel: vo1@svetzdravia.com
Téléphone: +421 904420290
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-spisska-nova-ves-s/
Adresse du profil d’acheteur: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9494

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Základné medicínske zariadenia č. 2

Numéro de référence: ZMZ2_COVID_SNV_21
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 166-433111

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Au lieu de:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 19/10/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Au lieu de:
Date: 15/10/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 19/10/2021
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Verejný obstarávateľ predĺžil lehoty z dôvodu úpravy technickej špecifikácie.