Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519110-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Gorzów Wielkopolski: Véhicules automobiles à usage spécifique

2021/S 199-519110

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 186-481299)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Inneko RCS Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 366754439
Adresse postale: UL. PODMIEJSKA 20
Ville: GORZÓW WLKP.
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 66-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ADRIANA CHODARCEWICZ
Courriel: pzp.rcs@inneko.pl
Téléphone: +48 957225385
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://innekorcs.ezamawiajacy.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do realizacji usług przez Inneko RCS Sp. z o.o.”

Numéro de référence: PZP-RCS.271/03.2021-PN
II.1.2)Code CPV principal
34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

„Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do realizacji usług przez Inneko RCS Sp. z o.o.”

Zamówienie zostało podzielone na trzy części zamówienia.

Część I

Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowego pojazdu - do odbioru odpadów komunalnych zabudową skrzyniową na podwoziu pojazdu o DMC 3,5 t w ilości 1 sztuki.

Część II

Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania dróg w ilości 2 sztuk (dla zamiatarki elewatorowej – 1 sztuka).

Część III

Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowej zabudowy pługo – posypywarki na podwoziu używanego pojazdu ciężarowego o DMC maksymalnie 12 ton.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 186-481299

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Au lieu de:
Date: 08/10/2021
Heure locale: 13:00
Lire:
Date: 20/10/2021
Heure locale: 13:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 05/01/2022
Lire:
Date: 17/01/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 08/10/2021
Heure locale: 13:15
Lire:
Date: 20/10/2021
Heure locale: 13:15
VII.2)Autres informations complémentaires: