Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519171-2021

13/10/2021    S199

Polska-Kutno: Części statków powietrznych

2021/S 199-519171

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: por. Krzysztof MARCZAK
E-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Tel.: +48 261430159
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznych

Numer referencyjny: 81/2021
II.1.2)Główny kod CPV
34731000 Części statków powietrznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznych

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 907 712.19 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34731700 Części śmigłowców
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

3. Regionalna Baza Logistyczna

Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy rynku potencjalnych wykonawców ustalono, że jedynym podmiotem gospodarczym uprawnionym do realizacji przedmiotu zamówienia jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” S.A., Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik. Podmiot ten jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej (na zasadach praw wyłącznych w zakresie produkcji) dla technicznych środków materiałowych do statków powietrznych, o których mówi wprowadzony do użytku w SZ RP biuletyn nr MT/5851/36-378/I/2016 i będących przedmiotem zamówienia. Ponadto Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” S.A. dysponuje niezbędną wiedzą oraz przeszkolonym personelem do realizacji ww. zamówienia i nie istnieje alternatywne/zastępcze rozwiązanie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym zachodzą przesłanki opisane w art. 214 ust.1 pkt. 1 lit. a) i b) Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
08/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” S.A.
Adres pocztowy: Al. Lotników Polskich 1
Miejscowość: Świdnik
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 21-045
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 876 100.98 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 907 712.19 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021