Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519174-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Poznań: Fournitures scolaires

2021/S 199-519174

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Adresse postale: ul. Jackowskiego 18
Ville: POZNAŃ
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 60-509
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Rządkowska - Jurga
Courriel: zp@powiat.poznan.pl
Téléphone: +48 618410686
Fax: +48 618418823
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.powiat.poznan.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej

Numéro de référence: ZP.272.00055.2021
II.1.2)Code CPV principal
39162110 Fournitures scolaires
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Dostawa, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1, z podziałem na 2 następujące części:

- Część nr 1 – laptopy,

- Część nr 2 – oprogramowanie dietetyczne.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Przedmiotowe zadanie w całości obejmuje swoim zakresem zakup wyposażenia, które będzie przeznaczone dla placówki oświatowej.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 16 260.16 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Laptopy

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39162110 Fournitures scolaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Description des prestations:

1. Dostawa, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1, z podziałem na 2 części - Część nr 1 – laptopy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

a) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaoferowane wyposażenie.Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach,

b) wniósł wadium w kwocie - Część nr 1 – 90,00 zł,

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

RPWP.08.03.04-30-0002/18

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Oprogramowanie dietetyczne

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39162110 Fournitures scolaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Description des prestations:

1. Dostawa, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1, z podziałem na 2 części - Część nr 2 – oprogramowanie dietetyczne

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

a) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaoferowane wyposażenie.Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach,

b) wniósł wadium w kwocie - Część nr 1 – 290,00 zł,

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

RPWP.08.03.04-30-0002/18

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte
Explication:

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Gastronomicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1, z podziałem na 4 części, do części nr 3 – laptopy, oraz części nr 4 – oprogramowanie dietetyczne, nie zostały złożone żadne oferty. Postępowanie zostało zatem unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Stosownie do zapisów art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w Niezbędnych Warunkach Zamówienia, nie zostały w istotny sposób zmienione w odniesieniu do wymogów postawionych we wcześniejszym postępowaniu.

W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 213 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

Laptopy

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
07/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak
Adresse postale: ul. Namysłowska 17/19
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 60-166
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 6 097.56 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché/de la concession

Lot nº: 2
Intitulé:

Oprogramowanie dietetyczne

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
07/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak
Adresse postale: ul. Namysłowska 17/19
Ville: Poznań
Code NUTS: PL418 Poznański
Code postal: 60-166
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 10 162.60 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy oraz właściwych dyrektyw odwoławczych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021