Fournitures - 519185-2021

13/10/2021    S199

България-София: Автобуси за обществен транспорт

2021/S 199-519185

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столичен автотранспорт ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. Житница № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-lizing-na-60-broya-gazovi-schleneni-avtobusi/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА 60 БРОЯ ГАЗОВИ СЪЧЛЕНЕНИ АВТОБУСИ”

II.1.2)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА 60 БРОЯ ГАЗОВИ СЪЧЛЕНЕНИ АВТОБУСИ”

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Дружба” - гр. София, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на Възложителя. Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка е дадено в приложените към документацията за обществена поръчка - Техническа спецификация (Приложение № 1).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 96
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 201-457582

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: А-122
Наименование:

"Доставка на лизинг на 60 броя газови съчленени автобуси"

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
08/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ОТП Лизинг ЕООД /старо име: СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ ЕООД/
Национален регистрационен номер: 131391369
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски № 73, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Електронна поща: Vladimir.Angelov@socgen.com
Телефон: +359 29370455
Факс: +359 29370447
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 40 556 334.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключен Анекс2 № А-18-1/15.04.2019г. към дог. № А- 122/08.10.2018 г., с предмет: "Дост. на лизинг на 60 бр. газови съчленени автобуси", на осн. постъпило Писмо с вх.№1719/30.08.2021г. отн.възникнала необх.от предоговаряне на погасит-я план неразд. част от Ценовото предлож.(Образец № 3) към дог-ра.,на осн. чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и договор № А-122/08.10.18г. с предмет: „Дост. на 60 бр.газови съчленени авт.“ се сключи настоящия анекс, с който страните по него се споразумяха за следното: 1. Лизингополучателят има задължения към Лизингодателя по застраховка в размер на 126 012,00 ВСМ (сто двадесет и шест хиляди и дванадесет лева, 00 стотинки) и лизингови вноски №№ 28, 29 и 30 в размер на 296 483,55 ВСМ (двеста деветдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и три лева, 55 стотинки), съгласно справка, съдържаща се в Приложение № 2, което е приложено към настоящото Споразумение и представлява неразделна част от него.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/10/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
34121100 Автобуси за обществен транспорт
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на Възложителя. Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка е дадено в приложените към документацията за обществена поръчка - Техническа спецификация (Приложение № 1).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 96
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 40 556 334.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ОТП Лизинг ЕООД /старо име: СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ ЕООД/
Национален регистрационен номер: 131391369
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски № 73, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Електронна поща: Vladimir.Angelov@socgen.com
Телефон: +359 29370455
Факс: +359 29370447/+359 29882118
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В договора се правят следните изменения и допълнения: 1. Лизингополучателят се задължава да заплати на Лизингодателя задълженията по т. 1 от констатациите по-горе в общ размер на 422 495,55 ВСМ (четиристотин двадесет и две хиляди четиристотин деветдесет и пет лева, 55 стотинки) на 6 (шест) месечни вноски, съгл. погасителен план, съдържащ се в Приложение № 1 към настоящото Споразумение и представлява неразделна част от него и ще подлежи на бъдеща актуализация съгласно предвиденото в Договор за финансов лизинг № А-122/ 08.10.2018 г. Новият Погасителен план влиза в сила от датата на сключване на настоящото споразумение. 2. Запазва се приложимата лихва по по договора, като размерът й ще бъде актуализиран на всеки три месеца, така както е договорено в чл.2 от Договор за лизинг № А-122/ 08.10.2018 г. Всички останали клаузи по договор № А-122/08.10.2018 г. остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Обстоятелства: 1.; 2. Предоставеният към офертата Погасителен план, неразделна част от Ценовото предложение (Образец № 3) към Договор № А-122/08.10.2018 г., изменен с Анекс № 1 от 15.04.2019 г. и Анекс 2 № А-18-1 от 16.09.2021г. се заменя с нов Погасителен план /Анекс 3 № А-18-2 от 16.09.21/, неразделна част от настоящото споразумение, който е актуален към датата на подписване на настоящото споразумение и ще подлежи на бъдеща актуализация, съгласно предвиденото в договора, на основание постъпило Писмо вх.№1719/30.08.2021г. и чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Всички останали клаузи по договор № А-122/08.10.2018 г. остават непроменени.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 556 334.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 40 556 334.00 BGN