Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 519185-2021

13/10/2021    S199

България-София: Автобуси за обществен транспорт

2021/S 199-519185

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столичен автотранспорт ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. Житница № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-lizing-na-60-broya-gazovi-schleneni-avtobusi/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА 60 БРОЯ ГАЗОВИ СЪЧЛЕНЕНИ АВТОБУСИ”

II.1.2)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА 60 БРОЯ ГАЗОВИ СЪЧЛЕНЕНИ АВТОБУСИ”

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Дружба” - гр. София, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на Възложителя. Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка е дадено в приложените към документацията за обществена поръчка - Техническа спецификация (Приложение № 1).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 96
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 201-457582

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: А-122
Наименование:

"Доставка на лизинг на 60 броя газови съчленени автобуси"

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
08/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ОТП Лизинг ЕООД /старо име: СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ ЕООД/
Национален регистрационен номер: 131391369
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски № 73, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Електронна поща: Vladimir.Angelov@socgen.com
Телефон: +359 29370455
Факс: +359 29370447
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 40 556 334.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключен Анекс2 № А-18-1/15.04.2019г. към дог. № А- 122/08.10.2018 г., с предмет: "Дост. на лизинг на 60 бр. газови съчленени автобуси", на осн. постъпило Писмо с вх.№1719/30.08.2021г. отн.възникнала необх.от предоговаряне на погасит-я план неразд. част от Ценовото предлож.(Образец № 3) към дог-ра.,на осн. чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и договор № А-122/08.10.18г. с предмет: „Дост. на 60 бр.газови съчленени авт.“ се сключи настоящия анекс, с който страните по него се споразумяха за следното: 1. Лизингополучателят има задължения към Лизингодателя по застраховка в размер на 126 012,00 ВСМ (сто двадесет и шест хиляди и дванадесет лева, 00 стотинки) и лизингови вноски №№ 28, 29 и 30 в размер на 296 483,55 ВСМ (двеста деветдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и три лева, 55 стотинки), съгласно справка, съдържаща се в Приложение № 2, което е приложено към настоящото Споразумение и представлява неразделна част от него.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/10/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
34121100 Автобуси за обществен транспорт
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на Възложителя. Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка е дадено в приложените към документацията за обществена поръчка - Техническа спецификация (Приложение № 1).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 96
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 40 556 334.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ОТП Лизинг ЕООД /старо име: СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ ЕООД/
Национален регистрационен номер: 131391369
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски № 73, ет. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Електронна поща: Vladimir.Angelov@socgen.com
Телефон: +359 29370455
Факс: +359 29370447/+359 29882118
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В договора се правят следните изменения и допълнения: 1. Лизингополучателят се задължава да заплати на Лизингодателя задълженията по т. 1 от констатациите по-горе в общ размер на 422 495,55 ВСМ (четиристотин двадесет и две хиляди четиристотин деветдесет и пет лева, 55 стотинки) на 6 (шест) месечни вноски, съгл. погасителен план, съдържащ се в Приложение № 1 към настоящото Споразумение и представлява неразделна част от него и ще подлежи на бъдеща актуализация съгласно предвиденото в Договор за финансов лизинг № А-122/ 08.10.2018 г. Новият Погасителен план влиза в сила от датата на сключване на настоящото споразумение. 2. Запазва се приложимата лихва по по договора, като размерът й ще бъде актуализиран на всеки три месеца, така както е договорено в чл.2 от Договор за лизинг № А-122/ 08.10.2018 г. Всички останали клаузи по договор № А-122/08.10.2018 г. остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Обстоятелства: 1.; 2. Предоставеният към офертата Погасителен план, неразделна част от Ценовото предложение (Образец № 3) към Договор № А-122/08.10.2018 г., изменен с Анекс № 1 от 15.04.2019 г. и Анекс 2 № А-18-1 от 16.09.2021г. се заменя с нов Погасителен план /Анекс 3 № А-18-2 от 16.09.21/, неразделна част от настоящото споразумение, който е актуален към датата на подписване на настоящото споразумение и ще подлежи на бъдеща актуализация, съгласно предвиденото в договора, на основание постъпило Писмо вх.№1719/30.08.2021г. и чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Всички останали клаузи по договор № А-122/08.10.2018 г. остават непроменени.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 556 334.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 40 556 334.00 BGN