Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 519195-2021

13/10/2021    S199

Slovensko-Dolná Strehová: Priemyselné mechanizmy

2021/S 199-519195

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: MKU s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50730924
Poštová adresa: Okružná 215/25
Mesto/obec: Dolná Strehová
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 99102
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Kateřina Uhliarová
E-mail: fakturacie@mku.sk
Telefón: +421 47949544796
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.drevari.sk/comp5600/MKU-s-r-o
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20330

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výrobná technológia na spracovanie ihličnatej a listnatej vlákniny a výroby peliet

Referenčné číslo: MKU-2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Porezová linka na rezanie guľatiny a Peletovacia linka

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43810000 Zariadenia na opracovanie dreva
42991400 Sušičky dreva, buničiny, papiera alebo lepenky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Výrobný areál MKU s.r.o., 992 01 Dolná Strehová č. 283

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí:

1. Porezová linka na rezanie guľatiny

2. Peletovacia linka

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 094-246981

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1
Názov:

Porezová linka na rezanie guľatiny a Peletovacia linka

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
04/05/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: PROFIX RD, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46621504
Poštová adresa: Smrečany 219
Mesto/obec: Smrečany
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 03205
Štát: Slovensko
E-mail: duris@profixrd.sk
Telefón: +421 917690105
Internetová adresa: https://profixrd.sk/
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 235 110.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ neaplikoval zelené VO ani obstarávanie inovácií. Sociálny aspekt VO bol zohľadnený nasledovne: rozdelenie predmetu zákazky na 2 časti a nevyžadovanie zábezpeky umožní lepšie zapojenie MSP, stanovené podmienky účasti a pripravené vzorové formuláre pre vyplnenie ponuky vyžadujú minimálnu administratívnu záťaž pre uchádzačov MSP.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/10/2021

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
42991400 Sušičky dreva, buničiny, papiera alebo lepenky
43810000 Zariadenia na opracovanie dreva
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Výrobný areál MKU s.r.o., 992 01 Dolná Strehová č. 283

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí:

1. Porezová linka na rezanie guľatiny

2. Peletovacia linka

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 10
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 260 011.00 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: PROFIX RD, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46621504
Poštová adresa: Smrečany 219
Mesto/obec: Smrečany
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 03205
Štát: Slovensko
E-mail: duris@profixrd.sk
Telefón: +421 917690105
Internetová adresa: https://profixrd.sk/
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Zmena ceny

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Cena za dodanie predmetu kúpy bola navýšená z dôvodu rastu cien ocele na trhu, ktorú nemohol Dodávateľ v čase predloženia cenovej ponuky predpokladať. V súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní možno zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na dodanie tovaru.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 235 110.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 260 011.00 EUR