Építési beruházás - 519206-2019

04/11/2019    S212

Magyarország-Budapest: Iskolaépületek kivitelezése

2019/S 212-519206

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép-Budai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11597461
Postai cím: Fő utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnissné Anda Éva
E-mail: eva.anda@kk.gov.hu
Telefon: +36 17958090
Fax: +36 17958090
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kk.gov.hu/kozepbuda
A felhasználói oldal címe: http://kk.gov.hu/kozepbuda
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Építési beruházás

Hivatkozási szám: EKR000262932019
II.1.2)Fő CPV-kód
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

"A 1021 Budapest, Völgy u. 20–22., hrsz.11403 ingatlanon meglévő épületek átalakítása és bővítése Gyermekek Háza Iskola Tagintézmény elhelyezése”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 400 830 980.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
45111100 Bontási munka
45210000 Magasépítési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45300000 Épületszerelési munka
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1021 Budapest, Völgy u. 20–22., hrsz.11403

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezéskor a telken meglévő épületekben, valamint újépítésű épületrészekben Gyermekek Háza Iskola Tagintézmény elhelyezése volt a cél. Az építési tevékenység részét képezi „A” és „B” épületek átépítése és bővítése, valamint új tornaterem megépítése.

A funkciók elosztása a következő: A és B épület legfelső szintjén helyezkedik el 4 gimnáziumi, 1 nyelvi előkészítő terem és 3 csoportszoba. Az első emeleten a felső tagozatosoknak 4 tantermet, 2 szaktantermet illetve a tantestületi, vezetői blokkot alakítottuk ki. A bejárati szinten kap helyet az alsósoknak szánt 4 tanterem, 1 csoportszoba, iskolai könyvtár, illetve konyha és kiszolgáló funkciók. Az A épület földszintjén 4 fejlesztő, 1 szaktanterem, 1 csoportszoba és kiszolgáló funkciók. A tornateremben 577 m2-es tornateret és hozzá 113 m2 szertárt biztosítunk. Az épületekben a 350 fő gyermek, 50 fő tanár és 10 fő személyzet befogadására alkalmas illemhelyeket, öltözőket alakítottunk ki. A vertikális gyalogos közlekedést a B épület bővítéseként kialakított, A és B épületek közötti, illetve A épületben megmaradó lépcsőházak biztosítják. Továbbá 2 új személyfelvonó létesül az új lépcsőházakban.

Telek területe: 6652 m2

Az épület nettó hasznos alapterülete: 4601,81 m2

Az épület bruttó alapterülete: 6234,5 m2

A tervezési helyszínen jelenleg „A” és „B” épületrészek állnak, melyek között egy földszintes folyosó, valamint a „B” épületrészhez csatlakozó lépcsőház húzódik. Ezen kívül a telken egy könnyűszerkezetes barakképület, valamint közművekhez köthető kisebb építmények találhatóak. A telek jelenleg egy használatos és egy használaton kívüli gyalogos, valamint egy gépjármű bejárattal rendelkezik.

A beruházás során a továbbiakban nem funkcionáló építmények, valamint az „A” és „B” épületek közötti lépcsőház és folyosó elbontásra kerül. A két fő tömeg épületszerkezetei pedig tartószerkezetig lesznek visszabontva. A megtartandó épületek vasbeton szerkezete jó állapotú. Elbontásra kerülnek a tégla szerkezetű kitöltő falak, a külső alumínium homlokzati nyílászárók, a homlokzati üveg- illetve kőburkolatok, lapostetők bitumenes vastaglemez rétegrendje.

A megtartott két épülettömeg fal-, padló- és tetőszerkezetei újjáépítésre kerülnek a jelenleg energetikai és egyéb jogszabályi követelményeknek megfelelően. A két épülettömeg padlószintjei a terv szerinti 0,00 m szinten azonosak, a felmenő szinteken azonban félszint eltolásos az elrendezés. Az intézmény jobb funkcionális egysége érdekében a két tömeg közötti kommunikációt igyekszünk növelni. Ennek érdekében a két tömeg közé egy új, mindkét szárnyat kiszolgáló lépcsőházat (liftmaggal), valamint egy földszintes aula tömeget terveztünk. Az „A” épület tetőszintjét határoló attikafalat funkcionális és esztétikai megfontolásból megemeljük. A „B” épülettömeghez kapcsolódóan az épület mellé egy új, részben földfelszín alatt kialakított tornacsarnok készül. Ennek eléréséhez a „B” épülettömeg végére egy új lépcsőházi blokk (liftmaggal) kerül, mely az épületrész 3 szintjét köti össze a tornacsarnok két szintjével. A tornaterem egyrészt ezen a lépcsőházon keresztül, másrészt közvetlenül a kültérből érhető el.

A telek közterületi kapcsolatai tekintetében új gyalogos bejáratot nyitunk az aulához (leendő főbejárathoz) vezetően. Az épületek környezetrendezését a funkcióhoz igazodva megújítjuk, két új parkoló, valamint a Völgy utca felőli fedett parkoló miatt egy új gépjármű bejárat is létesül.

A 2067/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján, a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott, a Klebersberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium keretében működő Gyermekek Háza alternatív alapozó program, feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás rendelkezésre áll. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.) A kivitelezésben közreműködő építész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.) A kivitelezésben közreműködő gépész (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.2) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.) A kivitelezésben közreműködő elektromos (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónap / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4.) kivitelezésben közreműködő környezetvédelmi (Ajánlati felhívás III.1.3.M.2.5.) szakembernek az alkalmassági követelményen (36 hónap) felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 5.) Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő) (maximum 5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6.) 24 hónapot meghaladó jótállás mértéke / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Kbt. 54 § szerint az eljárásban való részvétel biztosítékhoz kötött, amely összege: 3 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54 § (2) bek. szerint, az AK számla száma:MÁK 10032000-00336729-00000000 A biztosíték befiz. helye:1027 Budapest, Fő u. 80. Befiz. ig. mód: elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 072-169423
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Építési beruházás - Gyermekek háza

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Fax: +36 14223559
Internetcím: http://www.epkar.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Fax: +36 14850110
Internetcím: http://www.garagekft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 644 742 363.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 400 830 980.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáciió részmunkái, zsaluzás és állványozás részmunkái, irtás, föld és sziklamunka részmunkái, síkalapozás részmunkái, alépítményi munkák részmunkái, mélyalapozás részmunkái, további tevékenységek karakterkorlátra tekintettel a nyilatkozat szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatai:

— ÉPKAR- Garage közös ajánlattevők:

ÉPKAR ZRT., Adószám: 11266101-2-43, Székhely:1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Garage kft., Adószám: 10830640-2-42, Székhely:1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

— CONFECTOR Kft.,Adószám:10491496-2-41, Székhely:1037 Budapest, Pomázi út 11,

— LAKI Zrt.:Adószám:12764073-2-42, Székhely:1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14,

— PRÍM ÉPÍTŐ Kft., Adószám: 11906508-2-42, Székhely: 1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2,

— ZERON Zrt., Adószám: 23077355-2-05, Székhely: 3526 Miskolc, Arany János utca 2. 2. em. 5

— Laterex Építő Zrt., Adószám: 25098367-2-43, Székhely: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

III.2.2) pont folytatása:

Építés-szerelési és felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új felelősségbiztosítási szerződést kötni az alábbi mértékben: legalább 1 000 000 000 Ft/év és legalább 500 millió Ft/káresemény.

Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (3), (6) bekezdésében foglaltakra

VI.3) pont folytatása:

17. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9.§-a szerinti aláírás mintát egyszerű másolatban. Az ajánlathoz csatolni kell az egyéni cégként nem jegyzett, azaz a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá nem tartozó, cégnek nem minősülő egyéni vállalkozónak minősülő ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvány vagy személyazonosító igazolvány másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy cégjegyzésre jogosult személy általi meghatalmazását és a meghatalmazott személy aláírás mintáját.

18. AK nem biztosítja a részajánlat tételt, ennek indoka: A kivitelezés egy műszaki egységre vonatkozik, ezért nem indokolt a részajánlat tétel lehetősége.

19. Helyszíni bejárás helye, időpontja: 1021 Budapest, Völgy u. 20–22., hrsz.11403, 25.4.2019 11:00

20. A II.2.6) pont a hirdetmény feladhatósága végett került kitöltésre, nincs valós információ tartalma.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/10/2019