De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 519221-2021

13/10/2021    S199

Roemenië-București: Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

2021/S 199-519221

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Nationaal identificatienummer: 42049930
Postadres: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050182
Land: Roemenië
Contactpersoon: Monica Ghita
E-mail: achizitii@salubrizare5.ro
Telefoon: +40 726185113
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.salubrizare5.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129005
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Referentienummer: 14
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiest de sarcini

Lot 2: Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii caiest de sarcini

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 250 376.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

In conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 98/2016, ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autoutilitara dotata cu bena

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii tehnice caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Factorul de evaluare “Kilometraj” / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 361 320.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1460
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sos. Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: factorul de evaluare “Kilometraj” / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 889 056.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1460
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

- certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat conform Legii 359/2004.

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractanta va verifica (in)existenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), conform art. 193 alin 3) din legea 98/2016.

Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:

- Membrii cu functii de decizie: Presedinte CA: Ceti Claudiu-Octavian, Director General: Fecioru Andrei, Director Economic: Serban Carmen-Marilena, Director Tehnic: Tiu Alexandru, Director Salubrizare:Petre Irinel-Marius, Sef Serviciu Achizitii si Urmarire Contracte: Ghita Monica.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor de mai sus:

- certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Se va completa DUAE.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestate ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizare prezentare in copie semnata pentru conformitatea cu originalul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asuamate prin formularul DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de cel clasat pe locul 1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantii, eventual subcontractanti /asociatii/ terti sustinatori sa dovedeasca conform prevederilor art. 175 alin. 2 din Legea 98/2016 sa aiba o cifra de afaceri minim anuala in valoare de:Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant = 1.472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena = 1.840.330 lei fara TVA

Eventuele minimumeisen:

Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor, cifra de afaceri minim anuala in valoare de:Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant = 1.472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena = 1.840.330 lei fara TVADocumentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru subcontractanti/asociatii / terti sustinatori) la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: contabile (ex. situatii financiare/declaratii extrase bancare/rapoarte de audit/alte documente edificatoare) care sa releve faptul ca în ultimul an ofertantul a înregistrat cifra de afaceri declarata in DUAE.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatSe solicita operatorului economic cu experienta similiara privind contractul de servicii in ultimii 3 ani in valoarea cumulata minim (fara TVA) de: Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant = 1.472.264 lei fara TVALot 2: Autoutilitara dotata cu bena = 1.840.330 lei fara TVA

Eventuele minimumeisen:

Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor. Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.Pentru contractul prezentat ca experienta similara ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele:Numarul si data contractului;- Denumirea si/sau obiectul contractului;- Valoarea contractului (în lei fara TVA);- Denumirea si adresa completa a Beneficiarului;- Data si numarul documentului de receptie (coroborat cu termenul limita de livrare stipulat în contract); Documentul de receptie poate fi înlocuit, dupa caz, de: • document constatator;•recomandare din partea beneficiarului; • alte procese verbale sau documente care pot face dovada îndeplinirii clauzelor contractuale asumate prin contractul prezentat ca experienta similara.- Ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil;- Valoarea serviciilor similare prestate in cadrul contractului

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/02/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2021